Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus

Head inimesed loovad usalduse, mida kõige paremini ilmestab asjaolu, et LHV on kokku haldamas 3,8 miljardi euro väärtuses klientide varasid. Jaepakkumises on õigus osaleda ning Jaepakkumine on suunatud kõigile jaeinvestoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega IAS. Kas see on vaid suurema majanduskasvu mõju Saksamaale või on see valuuta või mis?

Müüvate Aktsionäride poolt Aktsiate müügist teenitav netotulu on esitatud pärast Pakkumisega seotud kulude mahaarvamist ning arvutatud lähtudes Pakkumise Hinnavahemiku keskpunktist 1,23 eurot ja eeldusel, et kõik Olemasolevad Aktsiad märgitakse ning Stabilisatsiooni Korraldaja kasutab õigust jaotada Pakkumisse Ülejaotuse Aktsiaid ning Stabilisatsiooni Korraldaja ei teosta Stabilisatsiooniperioodil tugioste, mille käigus omandatud Aktsiad tagastatakse Müüvatele Aktsionäridele.

Pangale ja Müüvatele Aktsionäridele teadaolevalt ei ole Pakkumise Aktsiate suhtes võetud siduvaid kohustusi. Panga Juhatusele ja teatud võtmetöötajatele kuuluvad osalused Pangas ning neile on väljastatud aktsiaoptsioone ning seega võivad nad olla huvitatud Panga edasisest käekäigust ja edust, sh.

Pakkumise õnnestumisest.

Calling All Cars: History of Dallas Eagan / Homicidal Hobo / The Drunken Sailor

Panga Juhatusele teadaolevalt ei ole Pakkumisega seotud isikutel Pakkumise seisukohast teisi olulisi isiklikke huve, mis võiksid mõjutada Pakkumist ning ei ole seega teadlik ühestki Pakkumisega seotud huvide konfliktist. RISKID Pakkumise Aktsiatesse investeerimine ja Grupp oma tegevuses on avatud erinevatele riskidele, mis võivad kas iseseisvalt või koosmõjus avaldada ebasoodsat mõju Panga või Grupi tegevusele Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus Panga aktsionäride investeeringu väärtusele või mõjutada Aktsiate realiseeritavust.

Iga potentsiaalne Pakkumise Aktsiate investor peaks põhjalikult kaaluma kogu Prospektis esitatud informatsiooni, sealhulgas alljärgnevalt kirjeldatud riskitegureid. Lisaks alljärgnevalt Prospektis nimetatutele võib esineda riske, mis ei ole Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus hetkel teada või mida Pank peab hetkel ebaoluliseks, kuid mis võivad samuti avaldada mõju Pangale, Grupile või Panga Aktsiate hinnale.

Riskide realiseerumise tagajärjel võivad investorid kaotada osa või kogu oma investeeringu väärtusest. Juhatuse hinnangul kajastab alljärgnev kõige olulisemaid Pakkumise Aktsiatesse investeerimisega kaasnevaid riske. Riskitegurid on jagatud kategooriatesse põhimõtte kohaselt, et vaatamata riskiteguri sobivusele mitmesse kategooriasse on iga riskitegur esitatud vaid ühe korra, kõige asjakohasemas kategoorias. Iga kategooria esimene riskitegur kujutab endast Juhatuse hinnangul kõige olulisemat riski.

Ülejäänud riskitegurid ei ole esitatud tähtsuse järjekorras. Näitlikustamaks riskitegurite olulisust, on riskitegurite puhul, mille osas on see võimalik näiteks on vastav teave avalikustatud Grupi Auditeeritud Finantsaruannetes ja kohane, välja toodud riski iseloomustav kvantitatiivne teave.

Kui kvantitatiivne hinnang puudub või ei ole kohane, on riskitegurid kvalifitseeritud vastavalt nende eelduslikule esinemise tõenäosusele või Peamised turuindeksi valikud kaubeldakse negatiivsele mõjule, millele on viidatud vastavalt kui madal, keskmine või kõrge. Käesolev Prospekt ei ole, ega püüagi olla, investeerimisnõuanne või -soovitus omandada Pakkumise Aktsiaid.

Iga potentsiaalne Pakkumise Aktsiate investor peab oma iseseisva ülevaate või analüüsi tulemusel, kaasates vajadusel professionaalse nõustaja, otsustama, kas Pakkumise Aktsiatesse investeerimine vastab investori rahalistele võimalustele ja investeerimiseesmärkidele ning kas selline investeering on kooskõlas kõikide reeglite, nõuete ja piirangutega, mis investorile kohalduda võivad.

Laenusaajad ei pruugi saadud krediiti vastavalt lepingu tingimustele tagastada ning ka Grupi nõuete täitmise tagamiseks antud tagatis ei pruugi olla piisav nõude täies ulatuses rahuldamiseks.

Samuti kuuluvad Grupi peamiste krediidiriskile avatud varade hulka nõuded keskpankade ja krediidiasutuste vastu ning finantsinvesteeringud. Klientidele antud krediidi sissenõutavust võivad kahjulikult mõjutada asjaolud, mis ei ole Grupi kontrolli all, näiteks negatiivne muutus üldises majanduslikus, poliitilises või regulatiivses keskkonnas või tagatise väärtuse vähenemine. Grupi maksimaalne krediidiriskile avatud positsioon finantsinstrumentidest, millele rakendatakse allahindlusmudelit, on bilansilised nõuded summas tuhat eurot ning bilansivälised kohustused summas tuhat eurot seisuga.

Krediidiriski suurus väljendab võimalikku kahju, mis võib Grupil tekkida vastaspoole suutmatusest täita endale võetud lepingulisi kohustusi Grupi ühingute ees. Grupp rakendab reserve võimaliku krediidikahju jaoks kooskõlas kohalduvate nõuetega, sealhulgas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite IFRS nõuetega, kuid sellised reservid luuakse olemasoleva teabe, hinnangute ja eelduste alusel, mis oma olemuselt sisaldavad määramatust.

Grupp on moodustanud võimalike krediidikahjumite katteks allahindlusreservi summas tuhat eurot seisugakuid puudub kindlus, et reservidest piisab võimalike kahjude katmiseks. Lisaks, kuigi Grupp viib regulaarselt läbi krediidiportfelli stressitestimist, hindamaks võimalike negatiivsete stsenaariumine finantsmõju Grupi kapitalile, põhinevad sellised testid olemasoleval teabel ja ajaloolisel turu käitumisel, mis ei pruugi olla adekvaatne tuleviku situatsioonides.

Grupp on avatud kinnisvarasektori ja hulgi- ja jaemüügi sektori riskidele. Grupp käsitleb kontsentratsiooniriski krediidiriski osana. Kontsentratsioonirisk tuleneb olemasolevate klientide ja klientidega tehtud tehingutest tulenevate nõuete jagunemisest erinevates tegevusvaldkondades tegutsevate klientide vahel.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele EL nr. Oluline langus eelkõige Eesti kinnisvaraturul, aga ka hulgimüügi ja jaemüügi sektorites, võib kaasa tuua krediidikahjude suurenemise ja täiendavate allahindluste tegemise vajaduse, mis omakorda mõjutaks negatiivselt Grupi tegevustulemusi ja finantsseisundit. Kontsentratsiooniriski realiseerumine võib omada olulist negatiivset mõju Grupi tegevustele, finantsseisundile ja Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus. Likviidsusrisk ja võimalik suutmatus tagada soodsatel tingimustel rahastust.

Grupi äritegevus sõltub oluliselt suutlikkusest oma tegevusi soodsatel tingimustel finantseerida ning täita oma lepingulisi kohustusi õigeaegselt. Grupi likviidsusrisk tuleneb varade ja kohustuste sissenõutavaks muutumise tähtaegade vahest. Grupi tähtajavahe inglise keeles maturity gap kokku kuni kuulisel perioodil on negatiivne summas tuhat eurot seisuga. See tähendab, et tähtajaga kuni 12 kuud kohustusi on Grupil rohkem kui vastava tähtajaga nõudeid vastaspoolte vastu.

Sellest on tingitud ka varade ja kohustuste negatiivne tähtajavahe, kus varad ehk klientidele väljastatud laenud on pikema tähtajaga kui kohustused ehk klientidelt saadud hoiused. Grupi likviidsuspoliitika lähtub konservatiivsuse printsiibist ning käesoleval hetkel on moodustatud likviidsuspuhvrid Juhatuse hinnangul piisavad, katmaks ka hoiuste suuremahulist väljavoolu.

Hoiuste mahtusid mõjutavad aga ka tegurid, mis ei ole Panga kontrolli all, nagu näiteks muudatused majapidamiste säästudes, klientide suutlikkus hoiustades säästa, ning muudatused panga hoiustele kohalduvas maksuregulatsioonis. Grupi likviidsus- ja rahastamiskava prognoosimisel aluseks võetud klientide käitumise eeldused ei pruugi kriitilistes ja erakordsetes olukordades paika pidada. Likviidsusriski realiseerumisel sh hoiuste suuremahulisel väljavoolul oleks oluline negatiivne mõju Grupi tegevustele, finantsseisundile ja tegevustulemustele.

Lisaks hoiuste kaasamisele on Pank saanud äritegevuse finantseerimiseks pikaajalisi laene Euroopa Investeerimisfondilt ning Maaelu Edendamise Sihtasutuselt, samuti on Pank emiteerinud erinevaid võlakirju sh seenior ja allutatud Eesti pensionifondidele. Ligipääsetavus raha- ja kapitaliturgudelt finantseeringute kaasamisele ja sellega seonduvad kulud sõltuvad muuhulgas üldistest intressimäärade tasemetest, finantsturgude olukorrast, või langusest teiste turuosaliste tulemuslikkuses ja Panga enda kapitali adekvaatsusest.

Seega ei pruugi Pank olla suuteline kaasama raha- ja kapitaliturgudelt uusi finantseeringuid või asendama Raisini platvormi vahendusel kaasatud hoiuseid analoogsetel tingimustel või refinantseerima olemasolevaid kohustusi sarnaselt soodsatel tingimustel praeguse rahastusega, millel võib olla oluline negatiivne mõju Grupi tegevustele, finantsseisundile ja tegevuse tulemustele.

Grupi kauplemis- investeerimis- ja laenutegevusega kaasneb tururisk. Tururisk tuleneb Grupi kauplemisja investeerimistegevusest finantsturgudel, eelkõige intressitoodete ning valuuta- ja aktsiaturgudel, samuti laenutegevusest ja muude finantseerimisallikate kaasamisest.

Finantsinvesteeringute tururiski 17 18 komponentideks on intressirisk, valuutarisk ja hinnarisk, mis tekivad intressimäärade, valuutakursside ja finantsvarade Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus muutustest. Grupisiseselt kasutatakse sisemisi arvamusi ja oskusteavet, et hinnata ja ennetada võimalikku turukahju, kuid sellised sisemised arvamused võivad osutuda ebatäpseks finantsturgudel toimuvate muudatuste tõttu, mida arvamuse koostamise ajal ei olnud võimalik ette näha ning seetõttu hindab Grupp riski oluliseks riskijuhtimise põhimõtetest hoolimata.

Tururiski leevendamiseks on Grupi äriühingute kauplemisportfelli ning avatud välisvaluuta riskidele sätestatud konservatiivsed piirangud, kuid hoolimata Grupi rakendatud meetmetest, võib tururiskil olla oluline negatiivne mõju Grupi tegevustele, finantsseisundile ja tegevustulemustele. Grupi investeeringud võlakirjadesse kannavad endas hinnariski. Peamised hinnariski kandvad varad Grupis on investeeringud võlakirjadesse. Grupi võlakirjaportfelli maht kokku on Võlakirjaportfelli hinnariski mõjutavad peamiselt võlakirja tähtaeg, kupong, valuuta ja võimalik intressimäärade muutumine.

Grupp hindab finantsinvesteeringute portfelli hinnariski riskiväärtuse meetodiga inglise keeles Value at Riskmis mõõdab võimaliku finantskahju suurust 12 kuu jooksul. Viidatud meetodi kohaselt arvutatud Grupi võlakirjaportfelli suurim võimalik kahjum intressimäärade protsendipunkti tõusu suhtes oli Valuutakursside muutused võivad omada negatiivset mõju Grupi finantstulemustele.

Valuutarisk on risk, mis tuleneb Grupi varade ja kohustuste erinevast valuutastruktuurist. Valuutakursside muutudes muutub ka varade ja kohustuste väärtus ning sissetulekute ja väljaminekute suurus arvestusvaluutas. Grupp limiteerib valuutariski ning hoiab minimaalseid valuutapositsioone, mis on vajalikud klientidele teenuste osutamiseks.

Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus

Grupi avatud valuutapositsioonide absoluutsumma oli Siiski võivad tulevikus välisvaluutakursse mõjutada keerukad poliitilised ja majanduslikud tegurid näiteks inflatsiooni suhtelised määrad, intressimäära tasemed, riikidevaheliste maksete tasakaal, vastavat valuutat kasutavate valitsuste rahandus- majandus- ja kaubanduspoliitika, valuutakursi devalveerimine või kallinemine.

Lisaks on Grupi välisvaluuta riski juhtimise aluseks riskipoliitika, piirangud ja sisekorrad, mis võivad aga osutuda ebapiisavaks ning seega võib välisvaluutariski realiseerumine omada negatiivset mõju Grupi finantstulemustele. Grupi intressiriskile avatud finantsvarade positsioon Intressimäärade väikene tõus omaks negatiivset mõju Grupi netointressituludele ja omakapitali majanduslikule väärtusele.

  1. Näidisinvesteeringute memorandum - Kirjastaja
  2. Copart, Inc. (CPRT) Q2 Kasumikonverentsi kõne transkriptsioon - Tulu
  3. Kaubandusvoimalused Singapur
  4. Coop Pank aktsiaselts (Eesti Vabariigis registreeritud aktsiaselts) - PDF Tasuta allalaadimine
  5. Kaubeldakse valikud

Grupi hinnangute kohaselt mõjutaks intressimäärade tõus 25 baaspunkti võrra 12 kuu perspektiivis netointressitulusid negatiivselt summas tuhat eurot ning vastav mõju omakapitali majanduslikule väärtusele on hinnatud summale tuhat eurot seisuga. Grupi hinnangute kohaselt omaks intressimäärade suurem tõus Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus langus grupi netointressitulule ja omakapitali majanduslikule väärtusele positiivset mõju. Intressimäärade languse positiivne mõju tuleneb sellest, et Grupp on sõlminud intressi miinimumtasemega laenulepinguid, millele baasintressimäärade langus mõju ei avalda.

Grupp juhib intressiriski läbi erinevates valuutades olevate varade ja kohustuste tähtajalise vahe limiteerimise ja struktuuri jälgimise ning vajadusel võidakse tulevikus kasutada intressimäära tuletisinstrumente, kuid intressimäärasid mõjutab hulk tegureid, mida Grupi äriühingud ei kontrolli ning mida ei pruugita õigesti hinnata.

Intressimäärade kõikumise tõttu võib tekkida ebakõla Grupi laenuandmisest teenitud intressitulu ja intressi kandvatelt kohustustelt tasutud intressikulude vahel, millel võib olla oluline negatiivne mõju Grupi tegevustele, finantsseisundile ja tegevustulemustele.

Grupp hindab intressiriski tururiski komponendina keskmiseks, samas valuutariski ning hinnariski madalaks. Grupp konkureerib mitte Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus krediidiasutustega vaid ka erinevate krediidiandjate ja makseasutustega. Turul konkureerivad nii väljakujunenud turuosalised kui ka uued tulijad. Pank konkureerib peamiselt universaalsete pangandustegevuste valdkonnas, kus konkurentide hulgas on nii kodumaised krediidiasutused kui ka suured Skandinaavia panganduskontsernid, kes tegutsevad Eesti turul jae- äri- ja investeerimispanganduse valdkondades.

Võttes arvesse kõikide finantsasutuste suuri investeeringuid uutesse tehnoloogiatesse, seisab Pank silmitsi tiheneva konkurentsiga kõigi toodete ja müügikanalite osas. Tihe konkurents finantssektoris võib tuua kaasa ka suurema hinnasurve Grupi toodetele ja teenustele, mis võib kahjulikult mõjutada Grupi äritegevust, finantsseisundit ja tegevuste tulemusi. Näiteks võib tihedam konkurents hoiuste valdkonnas tuua kaasa Grupi rahastamise kulu suurenemise.

Lisaks konkureerivad klientide ja turuosa pärast üha enam uued turule sisenejad, näiteks finantstehnoloogia ettevõtted, mis pakuvad veebipõhiseid finantsteenuseid. Finantstehnoloogia ettevõtete ja traditsiooniliste pankade suhete arenemine on oluline suundumus ning see võib olulisel määral mõjutada pangandusteenuste olemasolevat turustruktuuri.

Samuti tekib täiendav konkurents regulatsioonidest tulenevate muudatuste mõjul. Üheks näiteks on makseteenuste direktiiv PSD2mis Eestis on üle võetud peamiselt makseasutuste ja e-raha asutuste seadusesse ja võlaõigusseadusesse ning millega seadusandja avas makseteenuste turu rohkematele osalistele kui seni. Pangad, sh Pank, on kohustatud alates Seeläbi suureneb eelduslikult konkurents makseteenuste turul ja laienevad klientide võimalused teenusepakkuja valimisel.

Pank pakub kuni nimiväärtuseta lihtaktsiat Uued Aktsiaid ning Panga teatud aktsionärid pakuvad kuni olemasolevat Panga nimiväärtuseta lihtaktsiat Olemasolevad Aktsiad; koos Uute Aktsiatega Pakkumise Aktsiad. Pakkumise Aktsiate koguarv võib Ülejaotamise optsiooni kasutamise tulemusena suureneda kuni Olemasoleva Aktsia võrra Pakkumise Aktsiani.

Kuna Pank ja finantsteenuseid pakkuvad Tütarettevõtjad Coop Finants ja Coop Liising tegutsevad uue kaubamärgi all, võib Grupp olla keskmisest rohkem avatud konkurentsile väiksema kaubamärgi tuntuse ja väiksema kliendibaasi tõttu.

Koduturule investeerides on võimalik pidada läbirääkimisi tingimuste üle ning madalama konkurentsi olukorras saavutada sedasi pensionifondide jaoks parem riski ja tulu suhe.

Hea meel on ka Mokilizingase üle, kus viimase poole aasta jooksul tehtud pingutused meeskonna tugevdamise, efektiivsuse suurendamise ja uute ärimahtude leidmisel on hakanud vilja kandma. Detsembris valiti Mokilizingasse juhatusse uued liikmed, mille tulemusena on nõukogu ja tegevjuhtkonna funktsioonid ja vastutus selgemalt eristatud.

Valitud juhatuse liikmed jätkavad tegevusi Mokilizingase kasvutrajektoorile viimiseks. Aasta teises pooles alustas Mokilizingas koostööd kohaliku telekomipartneriga, mille raames soetatakse igakuiselt partneri poolt oma klientidele finantseeritud krediidiportfelle.

Majanduskeskkond LHV tugevaid alustrende on toetamas ka Eesti Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus. Pikaajalisest potentsiaalile alla jäänud perioodist on Eesti välja jõudnud tugeva majanduskasvu perioodi. Tööjõukulude kasvu kõrval on tootlikkus siiski paranenud ning see on aidanud kaasa ettevõtete kasumite paranemisele. Hea meel on tõdeda, et kõigi meie kaubanduspartnerite väljavaated on paranemas. Prognoose on tõstetud nii Skandinaavia ja Baltikumi, aga ka euroala ja kaubanduspartnerina positsiooni taastava Venemaa suhtes.

Eesti ettevõtete jaoks on suurim mure tööjõu kättesaadavus ning tööjõukulude kiire kasv. Palkade suurenemine on praeguses majanduskeskkonnas pigem vältimatu, mistõttu tööjõu efektiivsuse suurendamiseks on vaja suurendada ka investeeringuid.

Ajalooliselt madalal püsiv finantseerimiskulu loob selleks soodsa pinnase, mida ettevõtted järjest enam ära kasutavad. Krediiditurg on püsinud tugevana.

Coop Pank aktsiaselts (Eesti Vabariigis registreeritud aktsiaselts)

Kasvamas on kõik peamised krediiditooted, sh ettevõtete laenud ja kodulaenud. Kodumajapidamiste finantstervis on pigem tugev, hoiuste ja laenude suhe on paranemas.

Kasumit toetas klientide kõrge aktiivsus ja hea krediidikvaliteet. Kõik põhiärid kasvatasid oluliselt oma ärimahtusid ja kasumit. Finantsplaani osas edestasime konsolideeritud kasumiplaani tuhande euro võrra tänu Mokilizingase oodatust parematele tulemustele, aga jäime alla aktsionäride osale tuhande euro võrra, põhjuseks plaanitust madalam intressitulu peamiselt väikefinantseerimise toodetest.

Ühtlasi määratleti LHV Euroopa Keskpanga ja Finantsinspektsiooni dialoogi tulemusel kõrge prioriteetsusega väikepangaks, mis eelkõige tähendab intensiivsemat järelvalvet. LHV Panga kui suurima äriüksuse aasta puhaskasum oli 15,5 miljonit eurot, kasvades aastaga 2,3 miljonit eurot. Laenud klientidele kasvasid miljonit eurot ja jõudsid miljoni euroni. Aastaga kogunes uusi hoiuseid miljonit eurot ja aasta lõpuks oli hoiuste maht 1,6 miljardit eurot.

Klientide arv kasvas aasta jooksul 21 tuhande võrra ulatudes aasta lõpuks tuhande kliendini. Aasta jooksul suurenes oluliselt LHV Panga hoiuste, sh mitteresidentide hoiuste maht. Peamiselt sisaldab see finantstehnoloogia ettevõtteid. Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus ettevõtete puhul võib olla tavapärane hoida pangas suuremat kontojääki, mida pank omakorda laenutegevuseks ei kasuta, hoides seda täies mahus likviidsena.

Sellisel juhul on nõudmiseni hoiuse jääk hinnastatud panga poolt negatiivse intressiga. Antud ärisuuna arenedes on ootuspärane panga likviidsusnäitajate suurem kõikuvus ning laenu ja hoiuste suhtarvu langus aastal teenis LHV Varahaldus puhaskasumit summas 5,8 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Puhaskasumit vähendas esmakordselt makstud dividendidega seotud tulumaks summas 1,0 miljonit eurot aasta alguses jõustus uus investeerimisfondide seadus, mille tulemusel langesid fondivalitsejate kapitalinõuded, samuti kaotati II samba fondidest väljumise tasud.

LHV Varahaldus Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus seoses muutunud kapitalinõuetega aktsiakapitali suurust 6,6 miljoni euro võrra. Samuti maksis LHV Varahaldus aasta eest dividende 3,8 miljoni euro ulatuses. Leedu äriüksuse Mokilizingase kasum oli aastal 1,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 0,1 miljonit eurot.

IV kvartali mõjutas kasumit positiivselt lootusetuks tunnistatud nõuete müük ja allahindluste vähendamine. Laenuportfell kasvas aastaga 13 miljonit eurot ja jõudis 49 miljoni euroni. Nende regulatsioonide rakendamine mõjutab oluliselt ka LHV-d.

Ettevalmistatud märkused:

IFRS 9 toob kaasa muudatused provisjoneerimises, kus provisjonide tegemisel tuleb arvestada lisaks kliendi enda finantsolukorrale ka muudatusi majanduskeskkonnas võrrelduna laenu väljaandmise hetkega.

IFRS 15 peamine mõju LHV-le on seotud kliendi saamiseks tehtud väliste kuludega, mida edaspidi peab kuludesse kandma vastavalt kliendilepingu Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus. Kuni aasta lõpuni tehtud müügikulud amortisatsioonijärgselt on Varahalduses 10,6 mln eurot. Selle summa Dhaka kaubavahetuse susteem suurendame aasta 1. Järgnevatel aastatel hakkame kapitaliseeritud müügikulu üle kliendilepingute efektiivse eluea kulusse kandma.

Tulevik Meie visiooni kohaselt jõuab LHV turuväärtus 1 miljardi euroni aastaks Seejuures peaksid olemasolevad tegevused panustama miljoni euroga, uued tegevused miljoni euroga ja ühinemiste või ülevõtmistega seotud liitumised miljoni euroga. Taolise plaani täitmine eeldaks uut kapitali suurusjärgus miljonit eurot. Rõhutatult on tegemist visiooniga, mistõttu LHV börsiteadetena avaldatavad finantsplaanid väljendavad ka edaspidi kõige tõenäolisemaid tulemusi ega sisalda visiooniga planeeritud suundi enne nende tõenäoliseks muutumist.

Pidades kinni pakutavate toodete lihtsuse ja kaasaegsuse põhimõttest, usume kõigis oma olulisemates ärivaldkondades aastal kasvuvõimalusi kestvat: Hoiused jätkavad kasvu tänasega võrreldavas tempos.

Suurem osa hoiustest tuleb jaeklientidelt, mõnevõrra vähem privaatklientidelt ja ettevõtetelt. Eraldi tuleks ära märkida finantstehnoloogia ettevõtete hoiuseid, kuid arvestades uue ärisuuna varajast faasi, võib siinkohal plaan tegelikkusest mõnevõrra erineda aastal oleme finantseerimisallikate valikut laiendamas. Laenud kasvavad rekordilises tempos. Suurimaks kasvuallikaks on ettevõtete laenud, mille puhul on ootuspärane marginaali mõningane langus.

Oma 6 6 kulustruktuurilt lähtudes suudame pakkuda varasemast parema hinnaga laenusid. Kasvult järgnevad Mokilizingase väikelaenud ning Eestis väljastatavad kodulaenud. Jätkuvalt kasvavad ka kõik ülejäänud laenutooted. Lisaks tuleme turule faktooringuga. Finantstehnoloogia ettevõtete teenindamise puhul on fookuses Ühendkuningriigis filiaali asutamine ja reaalajas toimuvate naelamaksete süsteemiga liitumine.

Sektoritena keskendume nn neopankadele, valuuta teenusepakkujatele ja maksevahendajatele. Pensionifondides toome aastal turule ainult Eestisse investeeriva II samba pensionifondi. Samas ei välista me investeeringute valikul peaaegu ühtegi piirkonda ega majandussektorit. Eesmärgiks on pikaajalise parima tootluse saavutamine aastal on grupil kasvuks piisavalt kapitali.

Kontsernisiseselt vajavad kasvu toetamiseks kapitali olulises mahus LHV Pank ja väiksemas mahus Mokilizingas.

Alustame aasta keskel ettevalmistustega, et uurida võimalusi aastal võlakirjade võimalikuks refinantseerimiseks ja kasvuks uue vajamineva kapitali kaasamiseks. Detailsema aasta tegevus- ja finantsplaani ning pikaajalise prognoosi oleme avalikustanud eraldi.

Madis Toomsalu 7 7 Tegevuskeskkond Globaalne majanduspilt jätkas aastal paranemist ning käesoleval aastal oodatakse maailmamajanduse tsüklilise kasvu kiirenemist teist aastat järjest. Taastumist on toetamas Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus märgatav elavnemine ning investeeringute ja tööstustoodangu kasv koos paraneva äri- ja tarbijakindlusega.

Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus

Kuigi seni puuduv surve alusinflatsioonile on lubanud jätkata toetava rahapoliitika viljelemist, on arenenud riikide keskpangad USA eestvedamisel vaikselt suunda muutmas. Paisuvad varade väärtused peegeldavad senise ekspansiivse rahapoliitika tulemusena kujunenud ajalooliselt madala volatiilsusega keskkonda, kus investorid on võetava riski eest aktsepteerimas järjest väiksemat pikaajaliselt oodatavat tootlust. Geopoliitilised pinged on praeguseks võrreldes eelmise aasta suvega alanenud.

Eelmisel aastal Euroopa Liidu olulistes liikmesriikides toimunud valimised ei toonud olulist edu EL-i vastastele liikumistele, mistõttu oodatakse Brüsseli ja Pariisi eestvedamisel suuna võtmist liimesriikide veelgi tihedamale integratsioonile. Jõuline sõnum separatistlikele liikumistele on saadetud nii raskekujulise Brexiti protsessi kui ka siseriiklikult lahendada jäetud Kataloonia iseseisvuspüüdluste näol.

Mis peaks sisaldama investeerimismaterjali:

Järgmise olulisema verstapostina toimuvad 4. Majanduspilt on paranenud suures plaanis ning see on avaldumas laialdasemalt, enamate riikide ja sektorite lõikes. Head väljavaated võimaldavad Euroopa Keskpangal väljuda senisest ekspansiivsest rahapoliitikast võlakirjade ostudega jätkatakse olemasoleva plaani järgi vähendatud mahus käesoleva aasta septembrini, kuid intressimäärade tõstmist ei oodata veel enne järgmist aastat.

Tarbimist toetab positiivselt töötuse määra jätkuv langus ning tööjõus osalemise määra kasv, mis peaks varem või hiljem Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus kaasa kaua oodatud palgakasvu kiirenemise.

Tõusnud tootmisvõimsuste kasutus ja tellimusmahud peaksid stimuleerima investeeringute kasvu. Ühtlasi on oodata lõdvemat eelarvepoliitikat valitsustelt. Kergeks murekohaks on euro jätkuv tugevnemine teiste valuutade vastu, mis tundub olevat juba vaikselt survestamas ekspordisektori konkurentsivõimet. Eesti tähtsamate Euroopa kaubanduspartnerite majandususaldusindeksid lähenevad aasta majandusbuumi tippudele, olles Euroala 19 riigi lõikes saavutanud juba viimase 17 aasta kõrgeima taseme.

Positiivselt Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus jätkuvalt tugev sisetarbimine ja investeeringute kasv, kuid impordimahtude jõuline kasv tähendas negatiivset mõju netoekspordist. Septembris toimus hinnapööre Rootsi kinnisvaraturul ning praeguseks on eluasemete hinnad alanenud neli kuud järjest.

Tegemist on tervitatava nähtusega, kuid oluline on jälgida, et hinnakorrektsioon püsiks mõistlikkuse piires. Hetkel turuosalised mures ei ole sentimendiindikaatorid ja tarbijakindlus püsivad kõrged ning usutakse kinnisvarahindade stabiliseerumisse käesoleval aastal.

Septembris toimuvad Rootsis parlamendivalimised ning tasavägiste tulemuste ootuses nähakse seonduvalt tõenäosust ekspansiivseks eelarvepoliitikaks.

Eesti jaoks on kõige olulisem Rootsi impordimahtude jätkuv kasvamine, mille osas on väljavaated head ning sealsete pankade investeeringuid soosiv hoiak.

Majanduspilt on tugev laiapõhiselt. Peamisteks veduriteks olid investeeringute ja netoekspordi kasv, samuti püsis eratarbimine jätkuvalt tugev. Niipalju kui me tahaksime öelda, et oleme fantastilised või sõltumatud edasimüüjad ja nii edasi, hääletavad nad oma jalgadega ja nad hääletavad, kui peegeldavad oksjonihindu, mida nad Coparti oksjonitel saavutavad. Niisiis, ma arvan, et see on selle ostjavõrgustiku võimu tõend, et nad teevad üsna hästi ja toovad Copartile aja jooksul rohkem autosid.

Arvan, et ka sellel on vooruslik tsükliline mõju, sest siis need, kes on uuemad või vähem kahjustatud, või autodeta, toovad seejärel ka võrku uusi ostjaid. Niisiis, ma arvan, et see on turg, mis laieneb jätkuvalt mõlemalt poolt - ostjad ja müüjad.

Tänan väga.

Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus

Jeffrey Liaw - finantsjuht ja rahanduse vanem asepresident Tänan, Bob. Võtame järgmise küsimuse Craig Kennisonilt Bairdist. Craig R. Kennison - Robert W.

Tahan, et tahtsin teiega mitte-kindlustustegevuses alustada - näeme seal jätkuvalt suurt kasvu. Kas saate esitada näiteid süsteemide integreerimisvahenditest, mida kasutate oma kindlustusmahtude juhtimiseks edasimüüjate, laevastikuoperaatorite või rendifirmadega? Franklin - USA operatsioonide ja jagatud teenuste asepresident Muidugi.

Ma arvan, et kõik need segmendid kalduvad oma süsteemitoiminguteks erinevatele platvormidele üle kandma. Näiteks kasutavad finantsettevõtted süsteemi nimega AutoIMS. Edasimüüjad kasutavad Dealertrack'i või DealerSocketit - mitmed teised süsteemid. Ja meil on äärmiselt oluline kirjutada integreerimised, mis on vajalikud kahe erineva süsteemi - meie süsteemi ja nende - käitumise põhjustatud hõõrdumise vähendamiseks. Ja meil on märkimisväärne algatus nende integratsioonide loomisel. Ja see on vaid osa sellest.

See ei ole ainult süsteemid. See on protsess. Näiteks võib raskete seadmete vedu maksma 4 —5 dollarit võrreldes kindlustusseltsi dollari tasemega. Heategevusorganisatsioonide tiitlimisprotsess, kus sa pead auto pealevõtmisel saama pealkirja, on täiesti erinev kui edasimüüjate tiitlemisprotsessid.

Edasimüüjad on palju rohkem muresid ja vajavad pärast enampakkumisega seotud teenuseid, nagu näiteks vasturääkimine - ja ma võin edasi minna. Finantsettevõtetel on reeglid, mis ümbritsevad repossessione, isegi vabatahtlikke tagastamisi, millega peame esitama eridokumentatsiooni ja vastavust. Ja nii, see pole lihtsalt nende tarkvarasüsteemidesse integreerimise küsimus. See on võimeline oma protsesse oma erivajaduste rahuldamiseks muutma. Ja kui suures ulatuses kasvab uute klientide arv, kes proovivad teie teenuseid võrreldes teie juba maandunud klientidega, mis suurendavad oluliselt teie teenuse kasutamist?

Franklin Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus USA operatsioonide ja jagatud teenuste asepresident See on nii. Me näeme orgaanilist kasvu. Me näeme inimesi - kliente, keda oleme juba aastaid tagasi pöördunud. Me oleme nagu mina ütlesin, et kõrvaldame hõõrdumise - kas see on süstemaatiline või protsess - julgustades neid meile autosid saatma. Ja nende tulud, mida nad saavad, on muutnud üha suuremat mahtu. See pole üks suur asi. See on kombinatsioon paljudest väikestest Tipptasemel voimalusi, mida me teeme sisemiselt.

Siis tahtsin küsida ka USA ja Euroopa kogukahjumite suundumust. Mis te arvate, et kahju määr on Ja siis, kui te vaatate Euroopat, kas teil on andmeid selle kohta, milline üldine kahjumi määr on praegu ja kus see võib juhtuda?

Jeffrey Liaw - finantsjuht ja rahanduse vanem asepresident Craig, ma kommenteerin teie esimese küsimuse kohta kogu kaotuse määra kohta.

Ma arvan, et see on, nagu te teate, üks viis viimase 40 aasta tagant äritegevuse taga, eks? Et autod, kui nad on õnnetustes, on igati tõenäoliselt kokku lepitud kui parandatud. Ma arvan, et see on vaieldamatu makrofaktor, mida on väga raske Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus põhjal lugeda. Niisiis, püüdes prognoosida, et veerand kvartalis, isegi aasta-aastalt, on karm.

Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus

Me arvame, et siin töötavad suured jõud jõuavad aja jooksul ülespoole. Ei ole mingit konkreetset ülemmäära, mis meil on. Niisiis, mul pole sinu jaoks õiget ajahetki Mis puudutab Euroopat, siis ma arvan, et andmed - me ei ole näinud põhjalikku andmeallikat, mis on USAs nii CCC-ga sama ammendav, nii et teil ei ole teistega võrreldavat numbrit.

Ühendkuningriik, nagu te teate, on Saksamaalt väga erinev, näiteks isegi siis, kui nad praktiseerivad - või kuidas nad kahjumit kokku puutuvad. Aga ei, meil ei ole mingeid punkthinnanguid nii täpsed kui peamised allikad, mis meil siin on Craig R. Hei, tänan teid. Jeffrey Liaw - finantsjuht ja rahanduse vanem asepresident Tänan, Craig.

Võtame järgmise küsimuse Bret Jordanilt Jefferies'elt. Bret D. Jeffrey Liaw - finantsjuht ja rahanduse vanem asepresident Bret. Jordan - Jefferies, LLC - analüütik Kas Saksamaal on autode ostutendentsi puhul võimalik saada agentuuri mahtu ilma kindlustusseltside ümberlükkamiseta selles mõttes, et kui üksikisik veel müüb autot, kui teil on piisavalt oksjoniliiklust, kas nad saadavad teile auto kui sa ei Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus seda ostma?

Jayson Adair - tegevjuht Praegu me omandame autosid, et saaksime oksjoneid korraldada. Nii, me teeme seda platvormi kaudu. Meil on nüüd ka mõni mittekindlustusmaht. Niisiis hakkame töötlema sõidukeid kindlustussektorit teenindavatele ettevõtetele ja rendiautode firmadele. Kuid praegu on strateegia eesmärk illustreerida suurte kindlustusandjate eeliseid ja seejärel minna üle meie mudelile. Ja siis, Willi kommentaaride kohta kinnisvara torujuhtme ümber, kas te võiksite panna - võib-olla mõnda aega vooliku kohta tuhandeid aakreid?

Kas see on väga suur kinnisvara omandamine lähiajal või on see 46 projekti aastate jooksul? Franklin - USA operatsioonide Ion Trade omandab rahalisi tarkvarasusteeme jagatud teenuste asepresident Ma arvan, et aastad on liiga pikad.

Ma arvan, et 24 kuu jooksul tuleb enamik neist 47 projektist ellu viia. Võtame järgmise küsimuse Gary Prestopino'lt Barringtoni uuringust. Gary F. Prestopino - Barrington Research Associates, Inc. Hei, hea hommik, kõik. Hei, Will, kui sa rääkisid mittekindlustusest, kas te andsite protsentuaalse jaotuse, milline protsent sõidukitest oli selles kvartalis kindlustuseta kindlustus võrreldes eelmise aastaga?

Või saate seda anda? Operaator Jeffrey Liaw - finantsjuht ja rahanduse vanem asepresident Jah, me ootame seda veel. Kas teil on selle teabe kogumisel muid küsimusi? Oh, kindlasti ma teen. Seoses brutomarginaaliga ostusõidukite puhul oli see - järjestikku - paarisaja Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus võrra. Kas see on vaid suurema majanduskasvu mõju Saksamaale või on see valuuta või mis?

Jeffrey Liaw - finantsjuht ja rahanduse vanem asepresident See peegeldab osaliselt majanduskasvu Saksamaal. See ei ole enamasti valuuta, sest valuuta mõjutab mõlema pearaamatu pooli, Gary, just sisseostude tõttu. Jeffrey Liaw - finantsjuht ja rahanduse vanem asepresident See on osaliselt Saksamaa.

Asjakohase info pakkumiseks alustasime igakuiste tulemuste ja finantsplaani avaldamisega. Aasta alguses sai LHV Pank mitmel korral tunnustatud kui parima teenindusega pank Eestis ning meie pensionifondid võtsid aktiivse rolli Eesti ettevõtetesse investeerimisel. Grupis töötab kokku üle inimese. Just nemad on LHV kasvu ja tulemuste taga. Loodan, et ka edaspidi motiveerib neid kirg suurendada LHV kui Eesti kapitali olulisust kohalikul finantsteenuste turul ning samavõrra aidata kaasa LHV läbimurdele uute turgudele ja ärivaldkondadesse.

Analüüs näitab saadud vahendite allikaid ja juhiseid, milles neid vahendeid kasutatakse. Analüüsi lõpus koostatakse järeldused koos ettepanekutega olemasoleva ettevõtte finantsstruktuuri parandamiseks. Järgmine samm näitab investeeringujärgseid väljavaateid Mittetootajate aktsiaoptsioonide arvestus rahalisi. Oluline punkt: see on hädavajalik, et arvutada võimaliku puhaskasum ühe aasta, sest see mõjutab edasist et maksete dividendide ja intresside investorile. Tuleb arvestada mitmeid tegureid, mis võivad mõjutada investori positiivse otsuse vastuvõtmist: Geopoliitiline positsioon tegevuspiirkonnas ja riigis; Olemasolev ettevõtte vara; Taskukohase kaubaturu kättesaadavus, lõpptoote tarnimise viis tarbijale, kvalifitseeritud personali kättesaadavus; Infrastruktuur, mille eesmärk on toodete või teenuste müük.

Lisaks ülaltoodud teguritele võetakse arvesse järgmisi punkte: Suhted töötajate ja ametiühinguga. Võimalikud vääramatu jõu asjaolud, mis ei sõltu ettevõttest ja selle juhtimisest. Võimalikud negatiivsed muudatused õigusaktides, pannes riski investorite hoiused.

Ettevõtte tegevuse käigus tekkivad võimalikud raskused, näiteks tegevuse maa omandamine, vajalike lubade, litsentside jms saamine Suhete olemasolu või puudumine valitsuse ametnikega, nende mõju ettevõtte edasisele arengule.

Lõppdeklaratsiooni struktuur Vaatamata asjaolule, et dokumendi ettevalmistamiseks puudub ühtne korrektne struktuur, peaks see sisaldama põhiteavet ettevõtte tegevuse kohta. Seega lisatakse memorandumile järgmised lõigud: Dokumendi sissejuhatav osa, mis sisaldab ettevõtte lühikirjeldust, investeerimistegevuse strateegia. Lühiülevaade majandustegevusest, milles ettevõte tegutseb. Üksikasjalik teave organisatsiooni kohta, sealhulgas ajalooline taust, kolmandate osapoolte investeeringud, struktuuriüksuste olemasolu, ettevõtte omanikud ja olemasolev kapitalistruktuur.

Tootmishetked, müüdud teenused ja kaubad - eelkõige tooraine kättesaamine, eriti pakkumine, patendi olemasolu jne Ettevõtte turunduspoliitika, sealhulgas hinnakujundus, rakendus turud, turundusstrateegia, tooted jne Ettevõtte õigusküsimused. Finantsteave, sealhulgas raamatupidamis- ja aruandlusdokumendid, kulude ja tulude kava, dividendide maksmise kord ja kasumimäärad. Pärast dokumendi koostamist tehakse järeldusi, esitatakse soovitusi ja tehakse ettepanekuid investoritele.

Investeerimisfond: üldine kontseptsioon ja toimimise põhimõte. Investeerimisdokumendi memorandum Selle artiklite seeriaga avame sellise vajaliku teema, nagu "raha loomine ettevõtluse alustamiseks".

AS LHV Group Konsolideeritud aastaaruanne 2017

Osa Investeerimismemorandumi koostamine. Enne investorite käivitamist peate tegema investeerimismorandumi. Memorandum peab sisaldama täielikku teavet teie ettevõtte kohta. Pange tähele, et investeerimismemorandum ei ole äriplaan.

Seetõttu ei tohi segi ajada - äriplaan tuleb teha eraldi. Samuti on vaja ette valmistada dokumentide koosseis, mis tuleks ekspertidele viivitamatult esitada. Allpool on dokumentide loend. Organisatsioonilised ja juriidilised dokumendid 1. Koosolekute juhatuse ja aktsionäride osalemise protokollid, sealhulgas nende sündmuste käigus koostatud kirjalikud dokumendid. Samad dokumendid kõikidele ettevõtetele, kus osalemine on registreeritud. Teave omanike kohta 6.

Äriühingu kõikide omanike nimekiri koos omandiõigusega.