1 2 3 kauplemissusteem. EUR-Lex - R - ET - EUR-Lex

Väärtpaberikeskuse edukas käivitamine võimaldas luua elektroonilisel kauplemissüsteemil põhineva reguleeritud järelturu, mille tarvis asutati Investeerimisühingu potentsiaalne klient on isik, kellele soovitakse investeerimisteenust või kõrvalteenust osutada, kuid kellega ei ole veel lepingulisse suhtesse astutud edaspidi potentsiaalne klient. Teenuse piiriülene osutamine teises lepinguriigis ja kolmandas riigis 1 Investeerimisühing teavitab inspektsiooni kavatsusest osutada teises lepinguriigis või kolmandas riigis piiriüleselt oma tegevusloas nimetatud investeerimisteenust ja kõrvalteenust ning esitab inspektsioonile järgmised andmed ja dokumendid: 1 riik, kus kavatsetakse investeerimisteenust osutada; 2 tegevuskava, mis peab sisaldama andmeid kõigi kavandatavate teenuste kohta; 3 teave selle kohta, kas investeerimisühing kavatseb kasutada vastavalt käesoleva seaduse §-s sätestatule Eestis investeerimisagentide nimekirja kantud investeerimisagenti, ning agendi kasutamise korral agendi nimi, elu- või asukoht, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg või registrikood. Börs avati kauplemiseks Investeerimisühing esitab käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud aruanded nõudmisel inspektsioonile. Investeerimisühing rakendab muu hulgas algoritmkauplemisega tegelemisel asjakohaseid meetmeid eelnimetatud isikute suhtes investeerimisühingut ja väärtpaberituru korrapärast toimimist mõjutavate riskide maandamiseks.

Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus Vastu võetud Kauplemiskoht 1 Kauplemiskoht on reguleeritud väärtpaberiturg, mitmepoolne kauplemissüsteem ja organiseeritud kauplemissüsteem.

1 2 3 kauplemissusteem Reddit Reklaami aktsiate tehingud

Reguleeritud turgu juhib või korraldab üksnes reguleeritud turu korraldaja. Mitmepoolset kauplemissüsteemi võib korraldada reguleeritud turu korraldaja või investeerimisühing. Organiseeritud kauplemissüsteemi võib korraldada reguleeritud turu korraldaja ja investeerimisühing.

 • Фонтейн понимал, что сейчас не время для объяснении.
 •  - Он повернулся к Сьюзан.
 • Kaubandussusteemi kasutamise juhtum
 • Tehingute aktsiate valikud
 • MA Crossoveri kaubandussusteem
 • Когда толпа приблизилась к мощным каменным стенам почти вплотную, Беккер снова попытался вырваться, но течение стало еще более интенсивным.
 •  Надо вырубить все электроснабжение, и как можно скорее! - потребовала Сьюзан.

Käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud otsuse puudumise korral taotleb inspektsioon Euroopa Komisjonilt otsuse vastuvõtmist selle kolmanda riigi turu samaväärsuse kohta, märkides taotluses, miks võib hinnata kolmanda riigi Edasimuuja en valik binere ja järelevalve korraldust samaväärseks. Investeerimisühingu potentsiaalne klient on isik, kellele soovitakse investeerimisteenust või kõrvalteenust osutada, kuid kellega ei ole veel lepingulisse suhtesse astutud edaspidi potentsiaalne klient.

Investeerimisühing võib käesoleva seaduse § 85 lõike 1 punktis 1 ja § 86 lõikes 2 sätestatud kohustuse täitmisel arvesse võtta võrdse vastaspoole ja tema äritegevuse olemust. Sellisel juhul selgitab investeerimisühing enne asjatundliku kliendi võrdse vastaspoolena käsitamist kliendile põhjalikult sellise seisundi muutumise tagajärgi.

Investeerimisühingu tegevus välisriigis 1 Eestis asutatud ja tegevusluba omav investeerimisühing võib välisriigis osutada investeerimisteenust või kõrvalteenust, asutades selleks filiaali, kasutades investeerimisagenti või osutades teenust piiriüleselt.

Kõrvalteenust võib investeerimisühing välisriigis osutada üksnes koos investeerimisteenuse osutamisega. Muid teenuseid võib investeerimisühing osutada lepinguriigis vastavalt lepinguriigi õigusaktides sätestatule. Investeerimisteenuse osutamiseks vastavalt käesoleva seaduse §-s sätestatule Eestis investeerimisagentide nimekirja kantud investeerimisagendi kasutamisele kohaldatakse käesolevas jaos teenuse piiriülese osutamise kohta sätestatut.

Tallinna börs

Filiaal kolmandas riigis 1 Kolmandas riigis filiaali asutamiseks taotleb investeerimisühing inspektsioonilt loa edaspidi käesolevas jaos luba. Teenuse piiriülene osutamine teises lepinguriigis ja kolmandas riigis 1 Investeerimisühing teavitab inspektsiooni kavatsusest osutada teises lepinguriigis või kolmandas riigis piiriüleselt oma tegevusloas nimetatud investeerimisteenust ja kõrvalteenust ning esitab inspektsioonile järgmised andmed ja dokumendid: 1 riik, kus kavatsetakse investeerimisteenust osutada; 2 tegevuskava, mis peab sisaldama andmeid kõigi kavandatavate teenuste kohta; 3 teave selle kohta, kas investeerimisühing kavatseb kasutada vastavalt käesoleva seaduse §-s sätestatule Eestis investeerimisagentide nimekirja kantud investeerimisagenti, ning agendi kasutamise korral agendi nimi, elu- või asukoht, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg või registrikood.

Kui inspektsioon teeb otsuse nimetatud andmete ja dokumentide edastamise kohta, edastatakse need vastava lepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele ühe kuu jooksul investeerimisühingult teabe saamisest arvates. Inspektsioon teatab sellest muudatusest vastava riigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele. Mitmepoolse kauplemissüsteemi ja organiseeritud kauplemissüsteemi korraldamise teenuse piiriülene osutamine teises lepinguriigis ning kolmandas riigis 1 Mitmepoolse kauplemissüsteemi või organiseeritud kauplemissüsteemi korraldamise teenust piiriüleselt osutada kavatsev investeerimisühing teavitab inspektsiooni, mis riigis ta kavatseb kauplemissüsteemi korraldamise teenust piiriüleselt osutada.

Lepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse nõudmisel edastab inspektsioon Eestis asutatud mitmepoolses kauplemissüsteemis osalejate ja kaugliikmete andmed. Välisriigi investeerimisühingu tegevuse alused 1 Isik, kes päritoluriigi õigusaktide kohaselt võib osutada investeerimisteenust või kõrvalteenust, võib päritoluriigis pädeva väärtpaberiturujärelevalve asutuse väljastatud tegevusloa alusel Eestis osutada investeerimisteenust ja kõrvalteenust, asutades selleks filiaali, kasutades investeerimisagenti või osutades Eestis teenuseid piiriüleselt, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Päritoluriigiks käesoleva jao tähenduses loetakse riiki, kus isik on asutatud. Kolmanda riigi investeerimisühingu filiaal Eestis 1 Kolmanda riigi investeerimisühing peab Eestis filiaali asutamiseks taotlema inspektsioonilt loa edaspidi käesolevas jaos luba.

1 2 3 kauplemissusteem Kult Cloor kaubandussusteem

Inspektsiooni nõusolekul võib nimetatud andmed ja dokumendid esitada muus keeles. Lepinguriigi investeerimisühingu filiaal Eestis ja investeerimisteenuse osutamine investeerimisagendi vahendusel 1 Lepinguriigi investeerimisühing teavitab oma lepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse kaudu inspektsiooni soovist asutada Eestis filiaal või osutada investeerimisteenust investeerimisagendi vahendusel, kui investeerimisagent ei asu päritoluriigis.

Inspektsioonile esitatakse järgmised andmed ja dokumendid: 1 tegevuskava, mis peab sisaldama andmeid kõigi kavandatavate teenuste kohta; 2 filiaali asutamise korral filiaali organisatsiooniline ülesehitus ja teave selle kohta, kas filiaal kavatseb kasutada investeerimisagenti, ning agendi kasutamise korral agendi nimi, elu- või asukoht, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg või registrikood; 3 kontaktaadress Eestis, kus on võimalik saada vajalikke dokumente; 4 andmed filiaali juhtide või investeerimisagendi juhtimise eest vastutavate isikute kohta; 5 üksnes investeerimisagendi kasutamise korral investeerimisagendi kirjeldus, sealhulgas teave aruandlusahelate ja selle kohta, kuidas agent sobitub investeerimisühingu äristruktuuri; 6 lepinguriigis rakendatava investorikaitse skeemi kirjeldus.

 • ГЛАВА 91 В соборе всегда ночь.
 • Стратмор медленно повернулся к Сьюзан.
 • Binaarsed valikud Broker tarkvara
 • Kiiresti kasutavad raha kruptograafiaga
 • Valikud Trading VIX
 • Сказал, что он взламывает коды каждые шесть минут и делал это даже пока мы с ним говорили.
 •  Договорились, - сказал Беккер и поставил бутылку на стол.

Lepinguriigi investeerimisühingu poolt teenuse piiriülene osutamine Eestis 1 Lepinguriigi investeerimisühing, kes soovib Eestis investeerimisteenust ja kõrvalteenust piiriüleselt osutada, sealhulgas oma päritoluriigis asuva investeerimisagendi vahendusel, teavitab sellest lepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse kaudu inspektsiooni. Inspektsioonile esitatakse järgmised andmed ja dokumendid: 1 tegevuskava, mis peab sisaldama andmeid kõigi kavandatavate teenuste kohta; 2 teave selle kohta, kas investeerimisühing kavatseb kasutada investeerimisagenti, ning agendi kasutamise korral agendi nimi, elu- või asukoht, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg või registrikood.

Teenuste piiriülese osutamise loa taotlemisel esitatakse inspektsioonile järgmised andmed ja dokumendid: 1 investeerimisühingu nimi ja aadress päritoluriigis; 2 investeerimisühingule väljastatud tegevusloa ulatus ja tegevusloa väljastanud asutus; 3 andmed investeerimisühingu juhtide kohta vastavalt käesoleva seaduse § 54 lõike 1 punktis 5 sätestatule, mis tõestavad juhtide vastavust §-s 79 juhtidele sätestatud nõuetele; 4 andmed investeerimisühingus olulist osalust omavate isikute kohta vastavalt käesoleva seaduse § 74 lõikes 1 sätestatule; 5 andmed vastavalt äriseadustiku § lõike 2 punktides 1, 3, 4 ja 5 sätestatule; 6 taotleja kahe viimase majandusaasta auditeeritud aruanded; 7 taotleja tegevuskava, mis peab sisaldama andmeid kõigi teenuste kohta; 8 andmed taotleja finantsseisundi, sealhulgas omavahendite suuruse, kapitali adekvaatsuse, maksejõulisuse ja päritoluriigi investorikaitse skeemi kohta.

Investeerimisühingu juhtide valimisele, pädevusele ja tegevusele esitatavad nõuded 1 Investeerimisühingu juhatuse või nõukogu liikmeks edaspidi käesolevas peatükis juht võib valida või määrata isiku, kellel on investeerimisühingu juhtimiseks vajalikud teadmised, haridus, oskused, kogemused, kutsealane sobivus, laitmatu ärialane maine ja piisavalt aega oma tööülesannete täitmiseks ning kes sobitub oma teadmiste, kogemuste ja oskuste poolest juhtide koosseisu.

Juhtidel peavad olema kollektiivselt piisavad teadmised, oskused ja kogemused, et mõista investeerimisühingu tegevust, sealhulgas peamisi riske.

1 2 3 kauplemissusteem Vene Trading System RTS Exchange

Meetmete rakendamisel määratakse investeerimisühingus kindlaks selged vastutusalad ja huvide konflikti ennetamine. Investeerimisühing peab eraldama piisavalt ressurssi ametisse nimetatud juhtide juhendamiseks ja nende kutsealaste teadmiste täiendamiseks vastavalt ametikohale esitatavatele nõuetele.

Nõuded investeerimisühingu 1 2 3 kauplemissusteem ja töötajatele ning nende tasustamise põhimõtted 1 Investeerimisühingu juhid ja töötajad on kohustatud tegutsema nendelt oodatava ettenägelikkuse ning asjatundlikkusega vastavalt nende ametikohale esitatavatele nõuetele, lähtudes investeerimisühingu ning selle klientide huvidest. Kui inspektsioon on andnud investeerimisühingu nõukogu liikmele krediidiasutuste seaduse § 49 lõike 13 punktis 3 nimetatud loa, teavitab inspektsioon sellest Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust.

Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatut kohaldatakse ka rahalise või mitterahalise tasu või hüve saamisele seoses investeerimisteenuse ja kõrvalteenuse osutamisega ning investeerimisühingu juhtide ja töötajate tasustamisele. Muu hulgas rakendab investeerimisühing meetmeid teabetöötluseks kasutatavate süsteemide kontrollimiseks ja kaitseks ning usaldusväärseid turvasüsteeme, et tagada teabeedastusviiside ohutus ja autentimine, vähendada andmete rikkumise ja loata juurdepääsu riski ning hoida ära teabelekked, säilitades igal ajal andmete konfidentsiaalsuse.

Üldised organisatsioonilised nõuded väärtpabereid välja töötavale investeerimisühingule 1 Investeerimisühing kehtestab sise-eeskirjadega tema poolt müügi eesmärgil välja töötatud väärtpaberi heakskiitmise ja olulise muutmise korra ning rakendab seda iga välja töötatud väärtpaberi pakkumisel või turustamisel.

Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väärtpaberi struktuur ja omadused ei või kahjustada klientide huve ning väärtpaberituru usaldusväärset ja korrapärast toimimist ega võimaldada investeerimisühingul vähendada riske või neist vabaneda seoses väärtpaberi alusvaraga, mida investeerimisühing oma arvel hoiab. Investeerimisühing analüüsib väärtpaberi väljatöötamisel võimalikke huvide konflikte, jälgides eelkõige, et välja töötatud väärtpaber ei kahjusta kliendi huve, kui lõppklient võtab positsiooni, mis on vastupidine investeerimisühingu varem hoitud positsioonile või positsioonile, mida investeerimisühing kavatseb hoida pärast välja töötatud väärtpaberi müüki.

Чем скорее будет найден ключ и все закончится, тем лучше для. Сьюзан потеряла счет времени, потраченного на ожидание «Следопыта».

Investeerimisühing esitab käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud aruanded nõudmisel inspektsioonile. Üldised organisatsioonilised nõuded väärtpabereid turustavale investeerimisühingule 1 Teise investeerimisühingu või muu isiku välja töötatud väärtpabereid pakkuv, müüv või soovitav investeerimisühing edaspidi 1 2 3 kauplemissusteem investeerimisühing kehtestab sise-eeskirjad ja võtab kasutusele muud õiguslikud, tehnilised ning organisatsioonilised meetmed, et tagada tema turustatava väärtpaberi või teenuse vastavus määratud sihtrühma vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele ning kavandatud turustamisstrateegia vastavus sihtrühmale.

Organisatsioonilised 1 2 3 kauplemissusteem väärtpaberi sihtrühma määramisele 1 Käesoleva seaduse § lõikes 1 nimetatud sise-eeskirjadega kehtestatud väärtpaberi heakskiitmise protsessi käigus määrab investeerimisühing kindlaks iga välja töötatud väärtpaberi sihtrühma lõppklientide liikide kaupa ning hindab väärtpaberiga seotud kõiki olulisi riske ja kavandatava turustamisstrateegia vastavust sihtrühmale.

Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Tallinna börsi eelkäija on Kursse noteeris börsi noteerimiskomisjonkuhu kuulusid pankade esindajad. Fondibörs likvideeriti märtsiskui Nõukogude Liit [7] okupeeris Eesti Vabariigi. Pärast Eesti riigi iseseisvuse taastamist Selleks üks tähtsamaid uutest seadustest oli

Kui investeerimisühing turustab enda välja töötatud väärtpaberit, võib sihtrühma määrata ühel korral. Muu hulgas määrab turustav investeerimisühing kliendigrupid, kelle vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele väärtpaber või teenus ei vasta.

Väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus Vastu võetud

Organisatsioonilised lisanõuded väljatöötatava väärtpaberi kujundamisele 1 Investeerimisühing analüüsib väljatöötatava väärtpaberi võimalikke arenguid kliendi jaoks, hinnates väärtpaberiga seotud ebasoodsa tulemuse riski ja asjaolusid, millal selline risk võib realiseeruda, muu hulgas kui: 1 turutingimused halvenevad; 2 väärtpaberi väljatöötaja või väärtpaberi väljatöötamisse või toimimisse kaasatud isik satub finantsraskustesse või realiseerub muu vastaspoole risk; 3 väärtpaber ei osutu majanduslikult jätkusuutlikuks või 4 väärtpaberi nõudlus on oodatust suurem, mis pingestab investeerimisühingu ressursse või kauplemist väärtpaberi alusvaraga.

Organisatsioonilised lisanõuded väärtpaberi regulaarsele ülevaatamisele 1 Investeerimisühing vaatab tema välja töötatud väärtpaberid regulaarselt üle, võttes arvesse kõik sündmused, mis võivad oluliselt mõjutada sihtrühma jaoks 1 2 3 kauplemissusteem riske, sealhulgas enne iga järgmist emissiooni või turuletoomist, kui investeerimisühingule on teada käesolevas lõikes nimetatud asjaolusid hinnates vähemalt, kas: 1 väärtpaber vastab jätkuvalt sihtrühma vajadustele, tunnustele ja eesmärkidele; 2 väärtpaberi turustamisstrateegia on jätkuvalt sihtrühmale kohane; 3 väärtpaberit turustatakse üksnes sihtrühmale; 4 väärtpaber toimib kavakohaselt.

Organisatsioonilised lisanõuded väärtpaberi väljatöötaja ja turustava investeerimisühingu teabevahetusele 1 Investeerimisühing teeb igale turustajale kättesaadavaks kogu asjakohase teabe väärtpaberi ja selle heakskiitmise protsessi, sealhulgas väärtpaberi sihtrühma ja sobivate turustamiskanalite kohta, mis peab olema piisav, et turustaja võiks mõista väärtpaberi omadusi ning seda turustada. Vahendajana tegutsev investeerimisühing: 1 edastab asjakohase teabe väärtpaberi väljatöötajalt väärtpaberi lõppturustajale; 2 edastab väärtpaberi väljatöötaja nõudmisel väljatöötaja kohustuste täitmiseks vajalikku teavet väärtpaberi müügi kohta; 3 järgib käesolevas paragrahvis ja käesoleva seaduse §-des — väärtpaberi väljatöötaja kohta sätestatut, kui see on asjakohane seoses osutatava teenusega.

Organisatsioonilised lisanõuded algoritmkauplemisega tegelevale investeerimisühingule 1 Algoritmkauplemisega tegelemisel, sealhulgas algoritmipõhise välkkauplemistehnika kasutamisel, rakendab investeerimisühing oma äritegevuse jaoks sobivaid ja tõhusaid süsteeme ning riskikontrolli, tagamaks, et algoritmkauplemiseks kasutatav infotehnoloogiline süsteem on töökindel ja piisava võimsusega, selles rakendatakse asjakohaseid kauplemiskünniseid ja -piirmäärasid ning see ennetab ekslike korralduste andmist ja muid toiminguid, mis võivad ohustada väärtpaberituru korra- või õiguspärast toimimist.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Algoritmkauplemisena ei käsitata investeerimisühingu poolt 1 2 3 kauplemissusteem korralduse kauplemiskohta edastamiseks, korralduse töötlemiseks ilma kauplemisparameetreid määramata, täidetud korralduse kinnitamiseks või kauplemisjärgseks 1 2 3 kauplemissusteem ettenähtud süsteemide kasutamist.

Investeerimisühing tagab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud süsteemide igakülgse testimise ja nende vastavuse käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele. Algoritmipõhist välkkauplemistehnikat kasutav investeerimisühing salvestab täpsed ja kronoloogilised andmed iga esitatud, tühistatud ning täidetud korralduse ja kauplemiskohas tehtud hinnapakkumise kohta ning avaldab need nõudmisel inspektsioonile.

Investeerimisühing rakendab muu hulgas algoritmkauplemisega tegelemisel asjakohaseid meetmeid eelnimetatud isikute suhtes investeerimisühingut ja väärtpaberituru korrapärast toimimist mõjutavate riskide maandamiseks. Organisatsioonilised lisanõuded otsese elektroonilise juurdepääsu võimaldamisele 1 Kauplemiskohta otsese elektroonilise juurdepääsu võimaldamisel rakendab investeerimisühing tõhusaid süsteeme ja kontrolli, et hinnata teenust kasutava kliendi sobivust, vaadata selline hinnang regulaarselt üle, tagada kliendi poolt asjakohaste kauplemiskünniste ja -piirmäärade järgimine ning kliendi kauplemistegevuse kohane jälgimine.

Asjakohase riskikontrolli abil peab vältima sellist kauplemistegevust, mis võib ohustada investeerimisühingu tegevust või väärtpaberituru korra- või õiguspärast toimimist või mis on vastuolus turukuritarvituse määruse või selle kauplemiskoha reeglitega.

Otsese elektroonilise juurdepääsu võimaldamine kauplemiskohale eelnimetatud meetmeid rakendamata ei ole lubatud. Investeerimisühing jälgib tehinguid, et tuvastada käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud nõuete ja reeglite rikkumine, väärtpaberituru korra- või õiguspärast toimimist ohustada võivad korralduse tingimused või turukuritarvitusena käsitatav tegevus, millest tuleb teavitada inspektsiooni.

Korralduse edastanud investeerimisühing vastutab edastatud teabe õigsuse, täpsuse ja täielikkuse ning kliendile antud soovituse sobivuse Netpicks Options Trade futuuride valikuvoimalused Review. Tasu või hüve seoses investeerimisteenuse või kõrvalteenuse osutamisega 1 Investeerimisühing võib seoses investeerimisteenuse või kõrvalteenuse osutamisega anda rahalist või mitterahalist tasu või hüvet edaspidi tasu või hüve muule isikule kui klient või tema esindaja või saada seda muult isikult kui klient või tema esindaja üksnes juhul, kui selline tasu või hüve: 1 ei tekita oma olemuselt ega funktsioonist tulenevalt investeerimisühingu ja kliendi vahel huvide konflikti; 2 on ette nähtud kliendile osutatava teenuse kvaliteedi tõstmiseks; 3 1 2 3 kauplemissusteem takista investeerimisühingul osutada investeerimisteenuseid ausal, asjatundlikul ja kliendi parimatest huvidest lähtuval viisil.

Tasu või hüve avaldamine kliendile 1 Investeerimisühing avaldab kliendile enne investeerimisteenuse või kõrvalteenuse osutamist arusaadavalt, õigesti, täpselt ja täielikult käesoleva seaduse § lõikes 1 nimetatud tasu või hüve olemasolu, olemuse ja summa või tasu või hüve arvutamise metoodika, kui täpset summat ei ole võimalik kindlaks määrata, ning investeerimisühingu saadud tasu või hüve kliendile edastamise viisi, kui investeerimisühing on kohustatud saadud tasu või hüve kliendile üle andma.

Tasu või hüve sõltumatu investeerimisnõustamise või väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse osutamisel 1 Investeerimisühingul on keelatud sõltumatu investeerimisnõustamise või väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse osutamisel endale jätta muult isikult kui klient või tema esindaja saadud tasu või mis tahes hüvet, välja arvatud väheolulised mitterahalised hüved, mis on kooskõlas käesoleva seaduse §