Oli valiku strateegia

Ei väärtustatud lihtsalt auditit kui sellist, keskenduda tuli eelkõige olulistele ja suurema riskiga valdkondadele. Vastasel juhul võib selguda, et jalgratas, mida mindi leiutama, on ammuilma leiutatud. Enesetest: akadeemilised tekstid Deduktiivne strateegia ja lineaarne uuringuprotsess Enamus kvantitatiivseid meetodeid on loomult deduktiivsed ehk arutluskäik liigub üldiselt üksikule. Näiteks ütlevad teooria ja varasemad uuringud, et kõrgkoolide esimese kursuse tudengid ei näe ohtu, et teine tudeng võiks tema tööd oma nime all esitada.

Print Analüüsides auditeerimiskeskkonna arengusuundi nii Eestis kui ka mujal sarnase institutsionaalse ülesehitusega riikides, viisid arutelud järeldusele, et senise strateegia uuendamine annaks kogu organisatsiooni tegevusele veelgi täpsema fookuse ja rõhuasetuse. Avalikus halduses Oli valiku strateegia poliitikakujundamises toimuvad sündmused ja tehakse otsused kiiremini kui kunagi varem.

Otsuste tegemiseks on kasutada rohkem ja Kauplemisstrateegia pikk luhike andmeid Oli valiku strateegia kunagi varem ning Riigikontroll, keskendudes vaid mineviku sündmuste hindamisele, ei suudaks parimal moel anda oma panust, et avalikku raha kasutataks ausalt ja mõistlikult. Uus strateegia on välja kasvanud seni kehtinust, täpsustades eelkõige ootusi Riigikontrolli audiitorite hoiakute n-ö proaktiivsuse suhtes ja seades fookusesse probleemide lahendamise jälgimise ning auditijärgsed tegevused, selleks et Riigikontrolli tõstatatud probleemid saaksid ka lahendatud.

Samuti annab uus strateegia põhimõtted, mille abil teha lühemate tähtaegadega, kitsama fookusega, faktikeskeseid töid, et pakkuda avalikkusele ning poliitikakujundajatele teavet paremate otsuste langetamiseks. Muutumatuna on strateegiasse jäänud organisatsiooni põhiväärtused — objektiivsus ja sõltumatus, kompetentsus ja hoolikus, koostöövalmidus ja avatus, ausus ja väärikus —, millest Riigikontroll oma igapäevatöös juhindub.

Crypt Day Trading Guide

Strateegia elluviimist suunab strateegia rakenduskava, mis lepitakse kokku igal aastal. Samas peab strateegia ise olema ka elav dokument, mis päriselt mõjutab nii audititeemade valikut, auditite tegemise viisi kui ka ressursside kasutamist, seepärast võib olla tarvis strateegiat selle kehtivuse ajal aastatel — täpsustada.

  1. Kuidas kasutada voimalusi kauplejaid
  2. Фонтейн долго молчал.
  3. Deduktiivne strateegia ja lineaarne uuringuprotsess | teadustoo_alused
  4.  Дэвид, прости .
  5. У нас очень строгие правила относительно контактов клиента и сопровождающего.
  6.  - Значит, тебе известно про «Цифровую крепость».

Strateegia areng ajas Pärast tegevuse taastamist Kuigi arendustegevus toimus parima tahte ja oskuste järgi mõistagi ka ndatel, võib seda hinnata ikkagi pigem eklektiliseks. Laiaulatusliku ja sihikindla arengukava puudumist nimetasid Riigikontrolli ühe kitsaskohana Selle arengukava läbivaks märksõnaks oli Euroopa.

Eesti üks peamiseid väljakutseid oli tol ajal Euroopa Liiduga ühinemine, üha enam kasvas euroliidu toetusraha, seega ka selle auditeerimise tähtsus. Uued juurutatavad auditiideed eelkõige tulemusauditi loomine peegeldasid soovi omandada enam euroopalikku mõtteviisi.

Maksustatakse tootajate varude valikud

Strateegia keskse prioriteedina nimetatigi auditeerimispraktika viimist vastavusse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtete ja standarditega. Strateegia aastateks — oli omas ajas küllaltki Oli valiku strateegia, tähtsaks peeti Riigikontrolli tegelikku mõju avalikus sektoris.

Ei väärtustatud lihtsalt auditit kui sellist, keskenduda tuli eelkõige olulistele ja suurema riskiga valdkondadele.

Kaubandusturu naitajad

Strateegias teadvustati ka iseenda puudusi, mille nimel tuli hakata tööd tegema nt tunnistati, et Euroopa Liidu toetuste nõuded ei olnud sel hetkel Riigikontrollile selged. Järgmiseks strateegiliseks dokumendiks oli Riigikontrolli auditistrateegia aastateks — Nagu nimetuski ütleb, ei mõtestatud selles terviklikult lahti kogu organisatsiooni ega selle väliskeskkonda, vaid täpsustati Riigikontrolli põhitegevust ehk auditeerimist ning sooviti selle alusel täiustada jooksvat arengukava.

Lisamaterjalid

Auditistrateegia oli selgelt auditiliigipõhine ning selles nähti üsna detailselt ette, mida iga auditiosakond koos vastava auditiga finants- tulemus- ja tegevusriskide audit endast kujutab.

Näiteks määrati kindlaks, mitu audiitorit on igas osakonnas järgmise kolme aasta jooksul ja kui palju töötunde peaks keskmiselt audititele kuluma. Finantsauditi puhul hakati konkreetsemalt rääkima auditi ulatuse laienemisest.

Kristovaliut rahaline

Kui Esimest korda märgiti ära võimalus tugineda oma hinnangutes siseaudiitorite tööle. Ka tegevusriskide ja tulemusauditi osakond määrasid kindlaks valdkonnad, milles põhiliselt toimetada.

Tegevusriskide auditi osakond pidi keskenduma toetustele, tegevuslubadele ja riigihangetele, tulemusauditi osakonnas lepiti kokku kaheksas auditeerimise valdkonnas nt iseseisev toimetulek, isiku ja vara füüsiline turvalisus, tervishoid ja kultuurikeskkonna säilimine. Nagu eespool öeldud, pidi — auditistrateegia olema üks sisendeid — arengukava täiendamiseks.

Koige keerulisemate valikute strateegiad

Tegelikult täiendamiseni siiski ei jõutud, vaid Mõneti oli see küll vaid — auditistrateegia edasiarendus, mida oli täiendatud näiteks Riigikontrolli missiooni ja peamiste arendustegevustega. Esimest korda sõnastati missioonina Riigikontrolli püüd suurendada maksumaksjate kindlustunnet, et nende raha kasutatakse heaperemehelikult.

Samuti rõhutati, et Riigikontrolli silmis on vastutavaks isikuks üldjuhul minister. Selles Borsil muudud OTC ja valikud jätkati juba tugevamalt ka varasemates arengukavades esinenud joont Riigikogu kui Riigikontrolli töö ühe peamise adressaadi suunal — seati eesmärgiks mitte piirduda pelgalt auditiaruannete tutvustamisega Riigikogu komisjonis, vaid pakkuda omalt poolt välja küsimusi, mida istungil tuleks arutada.

Enesetest: akadeemilised tekstid Induktiivne strateegia, tsükliline uuringuprotsess Kvalitatiivsed meetodid on olemuselt induktiivsed, ehk arutluskäik järelduste tegemisel liigub üksikult üksikjuhtumitelt üldisele teooria.

Auditiosakondades ei toonud uus strateegia eelmisega võrreldes kaasa olulist erinevust, ainult tulemusauditi puhul vähendati auditeeritavate valdkondade arvu viieni. Möödus peaaegu kolm aastat, kuni novembris nägi Riigikontrollis valgust uus strateegia.

Strateegia on valik

See oli kõigi eelmistega võrreldes planeeritud pikemaks ajaks —, s. Olulisema muudatusena lisandus uude strateegiasse Riigikontrolli visioon olla uuenduslik auditiorganisatsioonsamuti sõnastati hulk mõjueesmärke, mille saavutamist pikema aja jooksul Riigikontroll oluliseks pidas.

Enesetest: akadeemilised tekstid Deduktiivne strateegia ja lineaarne uuringuprotsess Enamus kvantitatiivseid meetodeid on loomult deduktiivsed ehk arutluskäik liigub üldiselt üksikule.

Mõjueesmärgid olid üsna ambitsioonikad, osa neist selgemalt liigitatavad auditiliigi järgi. Näiteks oli üheks eesmärgiks kogu riigi finantsarvestuse korrastamine, teisalt oli eesmärgiks riigi eri poliitikavaldkondade soovitud mõju saavutamine s.

Strateegia on valik Visioon ilma plaanita on unenägu, plaani ilma visioonita õudusunenägu — Jaapani vanasõna. Viimasel ajal on saanud iganädalaseks traditsiooniks, kus kuuleme, et mõni eesti tubli kasvuettevõtte on suutnud oma arenguks kaasata 7 kohalise kaasinvesteeringu. Tundub, et trend on kasvav, olenemata sellest, et õhus on palju ebakindlust ning traditsioonilistes organisatsioonides pigem tulevikku nii positiivselt ei suhtuta.

Kuivõrd aastatega muutus üha ilmsemaks vajadus Riigikontrolli võimekuse järele täita riigi majandusaasta koondaruandele hinnangut andes grupiaudiitori ülesandeid, algas Kuigi see ei puudutanud strateegia sisulisi eesmärke, kinnitati Riigikontrolli strateegia aastateks — valmis pärast pikki arutelusid umbes aasta pärast Alar Karise nimetamist riigikontrolöri ametisse Eelmiste arengukavadega võrreldes oli uus dokument lühike ja kontsentreeritud: vaid ühele leheküljele oli mahutatud Riigikontrolli kolm peamist eesmärki.

Selles strateegias oli loobutud väliste konkreetsete mõjueesmärkide sõnastamisest ja keskenduti eelkõige organisatsiooni professionaalsuse stabiilsele kasvatamisele, samuti oli rõhutatud audititega saavutatava mõju olulisust. Esimest korda Riigikontrolli ajaloos oli plaanis hakata igal aastal kogu majaga üheskoos analüüsima töö tulemusi, et tekiks parem arusaam ühistest eesmärkidest ning mõistmine, millised auditivõtted aitavad kõige rohkem positiivseid muutusi esile kutsuda.

Parim raamat oppimise aktsiateks

Tagasi vaadates võib nentida, et Riigikontrolli strateegia aastateks Oli valiku strateegia ning selle rakendamine mõjutasid positiivselt Riigikontrolli töö kvaliteeti ning tulemuslikkust, samuti tööde asja- ja ajakohasuse tagamist. Postitatud: