Turu sugavuse kaubandusstrateegia, ProPetro Holding Corp. (PUMP) Q4 Kasumikonverentsi kõne transkriptsioon - Tulu

Kas te saate rääkida, miks see võiks olla selline, mis on efektiivne platseebot saanud patsientide rühma? Artikkel 3 Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Komisjon võib Turu sugavuse kaubandusstrateegia põhjendatud taotluse korral või omal algatusel võtta vastu erakorralised meetmed Turu sugavuse kaubandusstrateegia kohaldatavate rakendusaktide vormis maksimaalselt kuuekuuliseks ajavahemikuks, et seda ohtu vähendada.

Dale Redman - tegevjuht ja direktor Tere hommikust. Ma arvan, et kui me saaksime alustada neljandast kvartalist just seda, mida nägid - paljud teie konkurendid nägid ja kuulsime palju tõhususe nõrkusest ja kasutamise nõrkusest, ilmselt ei näinud te seda, kuid Ma arvan, et teie EBITDA ühe laevastiku kohta kasvas neljandas kvartalis, kui me ootasime, kas te saate rääkida, kas tegelikult oli mõni ebatõhusus, mis oleks võinud selle paremaks muuta või mis iganes sa oleksid seal sinna näinud?

Kõnealused parandusmeetmed peavad tagama asjaomaste kalavarude kiire taastumise maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tagamiseks vajalikust kõrgemal tasemel.

Varud on häiritud ning nende paljunemisvõime võib vähendada. Kudekarja biomass on ühel madalaimal ajalooliselt täheldatud tasemel ja kaubandusliku suurusega tursa biomass on praegu madalaimal tasemel, mida on täheldatud alates Lisaks jääb biomass ICESi hinnangul keskpikas perspektiivis allapoole jätkusuutlikkuse piirmäära, isegi kui kalapüüki üldse ei toimu.

Kaupmees kodumudeli paeva jaoks

ICESi Lisaks on ICES arvamusel, et kalapüük mis tahes tasemel on suunatud allesjäänud vähestele kaubandusliku suurusega tursa varudele, mistõttu halveneb kalavarude struktuur veelgi ja väheneb paljunemisvõime, mis on juba praegu enneolematult madal. Peale selle kestab Läänemere idaosa tursa kudemishooaeg peamiselt maist kuni augustini.

Naide ettevotte mitmekesistamise strateegiast

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu on vaja võtta vastu erakorralised meetmed, sest esiteks on Läänemere idaosa tursa biomass sellisel ohtlikult madalal tasemel, et varud ei suuda enam ise taastuda ja on seega hävimisohus, teiseks suurendab kõnealuste kalavarude jätkuv püük nende täieliku kadumise ohtu, ja kolmandaks on käes kudemise tippaeg.

Lisaks ei ole kõik liikmesriigid praegu selliseid meetmeid vastu võtnud ega kavatse seda teha. Läänemere liikmesriikide rühma BaltFish kohtumisel 4.

on tehingute valimisel kaubelda

ICESi alarajoonis 24 asuvad nii Läänemere idaosa tursavarud kui ka Läänemere lääneosa tursavarud, kuid suurem osa saagist püütakse Läänemere idaosa varudest. Et tagada Läänemere idaosa varude piisav kaitse ja vältida Läänemere idaosa tursavaru koondumist ICESi alarajooni 24, on oluline, et erakorralised meetmed hõlmaksid ICESi alarajooni Kõnealune meede peab siiski olema ka proportsionaalne selle eesmärgiga.

Kuna käesoleva määruse meetmete rakendamine paneb haldusasutustele ja kaluritele arvestatava koormuse, oleks ebaproportsionaalne lisada käesoleva määruse kohaldamisalasse alad, kus Läänemere idaosa turska esineb väga harva. Seevastu on asjakohane vabastada keelust sellise püügi vältimatu kaaspüük, mis ei ole seotud tursa sihtpüügiga ja mis ei toimu alarajoonides 24, 25 ja 26 aktiivpüünistega, mille võrgusilma suurus ei ole ületa 45 mm, ega alarajoonides 25 ja 26 seisevpüüniseid kasutavate alla 12 meetrise kogupikkusega laevadega, või alarajoonis 24 kuni kuue meremiili kaugusel kaldast piirkondades, kus vee sügavus on alla 20 meetri, ning vee sügavusest sõltumata kaugemal kui kuus meremiili kaldast, pidades silmas sellise püügitegevuse piiratud rolli tursapüügi Turu sugavuse kaubandusstrateegia mahus ning võttes arvesse seda, et segapüügi puhul on raske püüda üheaegselt kõiki varusid maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel.

Lõppmäng Kümme aastat pärast Austraalia-USA vabakaubanduslepingut alustab Austraalia uut läbirääkimiste vooru uue ja vastuolulise Trans-Pacific partnerluse suunas. See on esimene artikkel vabakaubanduse tulemustabeli seerias, milles me vaatame Austraalia kaubanduspoliitikat aastate jooksul ja kus me seisame täna mitmete oluliste uute kaubanduslepingute äärel. Kas Austraalia tugevdab oma majanduslikke ja geopoliitilisi huve vabakaubanduslepingute läbirääkimiste teel või on see lihtsalt mõttetu osalemine maailma kaubanduspoliitikas? Paljud kommentaatorid usuvad, et viimane on tõsi, kuid Austraalia lähenemine on läbimõeldud ja arvutuslik, kui seda antakse populaarses meedias ja akadeemilises kogukonnas. Austraalia tegeleb mitmete kahepoolsete ja piirkondlike läbirääkimistega.

Kuna liidu laevad, kes püüavad traalidega, põhjanootade või samalaadsete püügivahenditega, mille võrgusilma suurus ei ületa 45 mm, ei saa püüda turska, ei ole vaja piirata nende laevade arvu. Artikkel 2 Erakorralised meetmed 1. Liidu kalalaevadel on keelatud püüda turska ICESi alarajoonides 24, 25 ja 26 ning hoida pardal, üle anda, ümber laadida, töödelda pardal või lossida kõnealuses piirkonnas püütud turska ja sellest valmistatud kalandustooteid.

TWS-valiku kaupmees

Erandina lõikest 1 ei kohaldata Turu sugavuse kaubandusstrateegia püügi keeldu liidu kalalaevade suhtes, mille kogupikkus on alla 12 meetri ja kes püüavad nakkevõrkude, raamvõrkude või abaratega või põhjaõngejadade, õngejadade välja arvatud triivõngejadadridvata õngede ja haardõngede või sarnaste passiivpüünistega alarajoonis 24 kuni kuue meremiili kaugusel mõõdetuna lähtejoontest piirkondades, kus vee sügavus on alla 20 meetri vastavalt ametliku merekaardi koordinaatidele.

Lõikes 2 osutatud laevad peavad tagama, et nende püügitegevust saab igal ajal jälgida.

Valikud kauplemine Iroe

Erandina lõikest 1 võtavad tursa kaaspüügi pardale ja hoiavad seda pardal järgmised liidu kalalaevad: a liidu laevad, kes püüavad alarajoonides 24, 25 ja 26 traalidega, põhjanootade või samalaadsete püügivahenditega, mille võrgusilma suurus ei ületa 45 mm; b liidu kalalaevad, mille kogupikkus on alla 12 meetri ja kes püüavad nakkevõrkude, raamvõrkude või abaratega või põhjaõngejadade, õngejadade välja arvatud triivõngejadadridvata õngede ja haardõngede või sarnaste passiivpüünistega: i alarajoonides 25 ja 26 või ii alarajoonis 24 kuni kuue meremiili kaugusel lähtejoontest piirkondades, kus vee sügavus on alla 20 meetri vastavalt ametliku merekaardi koordinaatidele, ning vee sügavusest sõltumata kaugemal kui kuus meremiili mõõdetuna lähtejoontest.

Lõike 4 punktis b osutatud laevad peavad tagama, et nende püügitegevust saab igal ajal jälgida.

Lõike 4 punktis b sätestatud erandit kohaldatakse üksnes selliste liidu kalalaevade suhtes, mille tursasaak on registreeritud ajavahemikul 1. Kõnealuse erandiga hõlmatud liidu kalalaeva asendamise korral võivad liikmesriigid lubada kohaldada erandit muu, lõike 4 punktis b sätestatud nõuetele vastava liidu kalalaeva suhtes, tingimusel et erandiga hõlmatud liidu kalalaevade arv ja nende kogupüügivõimsus ei suurene.

Artikkel 3 Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

BD Kuidas teha taiendavat raha kolledzis

Seda kohaldatakse kuni Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel,

  • Ettevalmistatud märkused: Operaator Head päeva, daamid ja härrad, ja tere tulemast Tricida TRCAE kliiniliste uuringute tulemuste ja finantstulemuste konverentskõne.
  • MotiveWave Software platform - professionaalne kauplemisplatvorm bouche.ee'is
  • Kas päev kauplejad teevad palju raha?
  • Peatudes igal ees: Austraalia kaubanduspoliitika strateegia - Poliitika + ühiskond
  • ADL on visuaalne programmeerimiskeel ning kaubanduse tehnoloogiate kaasamine tähistab algoritmilise kauplemise kogukonna jaoks uut ja potentsiaalselt olulist programmeerimisinstituuti.
  • Tricida Inc (TCDA) Q4 Tulukonverentsikõne ülekanne - Tulu
  • 5 minikaardi kauplemise strateegia