Kult Cloor kaubandussusteem,

Eelviikingi- ja viikingiaegsed ehtenõelad 1 4 pronksist, 5 6 rauast : 1 ornamentimata kolmnurkpeaga nõel Leina kalmest, 2 lihtsa ornamendiga kolmnurkpeanõelad Mäla kalmest, 3 lehtornamendiga kolmnurkpeanõela katke, juhuleid Mihkli kihelkonnast, 4 Saaremaa tüüpi nõela katke, juhuleid Saaremaalt Kõigustest, 5 kargukujuline nõel Ojaveski kalmest, 6 pronkstraadist mässinguga karjasekeppnõel Kurna IA kalmest AI ; AI K 2: 1, 4; AI 18; ÕES 1; AM A 34; Oluliseks sündmuseks oli ristiusu vastuvõtmine Taanis Savist kangasviht Pada linnuseasulast AI Eelviikingi- ja viikingiaega langevad radiosüsinikudateeringud linnustelt. Kui Lääne-Euroopas algas I at teisel poolel pkr kirjalikest allikatest valgustatud keskaeg, siis Eesti alal valitsenud olude ja toimunud sündmuste kohta ei ole peaaegu mingeid kirjasõnas talletatud andmeid on vaid tollaste talude ja linnuste jäänused maakamara all, kalmed, rohtunud põllupeenrad ja põllukivihunnikud ning suur hulk maa seest pärit muinasesemeid ja nende katkeid.

  • По выражению лица панка Беккер понял, что тот знает, о ком идет речь.
  • Двое суток встроенные часы устройств обменивались бесконечными потоками зашифрованной синхронизирующейся информации.

Eesti maakonnad Rahvasterännuaja kinnismuististe levik Eestis. Eelviikingiaja kinnismuististe levik Eestis. Viikingiaja kinnismuististe levik Eestis. Eesti naaberalad I at teisel poolel. Rõuge linnus. Vaade linnuse vallile idast, linnuseasula poolt foto: A.

Tvauri, Vooru linnus pildistatuna loode poolt foto: E. Laid,AI. Jn Kuusalu linnus pildistatuna õhust foto: Eesti Lennuvägi,AI.

Rahvasterännuaega langevad radiosüsinikudateeringud linnustelt. Kalana Otisaare linnuse valli profiil ja kaevandi plaan Lavijn 2 järgi. Kõrgused joonisel on suhtelised. Eelviikingi- ja viikingiaega langevad radiosüsinikudateeringud linnustelt. Rõuge linnuse kaevamisplaan Schmiedehelmjn 2.

Tõrva Tantsumäe linnuse plaan Laidjn 4. Kuusalu linnuse paekivivall ja palkidest parvalus selle all foto: E. Saadre,AI.

 Когда я впервые увидел эти цепи, сэр, - говорил Чатрукьян, - я подумал, что фильтры системы «Сквозь строй» неисправны.

Paekivimüür Pada II linnuse valli välisküljel foto: T. Iru linnuse keskvalli kaevamisplaan Lang a, jn 19 järgi. Pada linnus-asula-kompleks aluskaart: Maa-amet; kaevandid Tõnissonjn 30 järgi. Radiosüsinikudateeringud I at teise poole asulakohtadelt.

Tartu muinaslinnuse ja -asula asendiskeem. Vana-Vene päritoluga leide Tartu Jurjevi-aegsest asulast: 1 Ovrutši kiltkivist värtnakeder, 2 Ovrutši kiltkivist Kult Cloor kaubandussusteem, 3 merevaigust ripatsrist, 4 savist glasuuritud lihavõttemuna katke, TM A ; ; ; Järveasula ja silla asukoht Valgjärves foto: Maa-amet; asula on märgitud Virtanen järgi. Hoonejäänus Pada linnuseasulas Tamla järgi.

Rauaaegse elamu rekonstruktsioon Rõuge linnuse kõrval foto: V. Kerisahju jäänused Pada linnuseasulas foto: T. Jahvekivi ja jahvealus Iru Kult Cloor kaubandussusteem AI Savinõude rekonstruktsioone Iru linnuse peenkeraamikast Lang a, jn järgi.

Savinõude rekonstruktsioone Iru linnuse jämekeraamikast Langa, jn järgi.

Teadusartiklid Fookuse peateema sisu Sulgudes märgitud andmebaas tähendab, et artikli täistekst on elektrooniliselt kättesaadav. See võimaldab rahvusraamatukogu registreerunud ja otsinguportaali sisseloginud kasutajal sealt kohe sobiv andmebaas valida ja soovitud artikli täistekstini jõuda. Mõned ajakirjad rakendavad elektroonilistele täistekstidele aastast ligipääsupiirangut. Espa, Ilaria.

Rõuge tüüpi peen- 1 14 ja jämekeraamiliste 15 17 savinõude Kult Cloor kaubandussusteem Kagu-Eesti muististelt Aun b, jn 2 ja 4 järgi. Rõuge tüüpi peenkeraamiline pott Otepää linnuselt AI I, Rõuge tüüpi jämekeraamiline pott Otepää linnuselt AI I Matuseurn Loosi kääbaskalmistust ÕES Näppeornamendiga savinõukillud Olustvere asulakohalt 1 ja Rõuge linnuseasulast 2 AI ; Näppeornamendiga savinõude leiukohad Eestis: 1 Iru linnuseasula, 2 Kuusalu linnus, 3 Raatvere asulakoht, 4 Alasoo kalme, 5 Raigastvere kalme, 6 Saadjärve linnus ja linnuseasula, 7 Tartu linnus, 8 Kaarlijärve asulakoht, 9 Majala asulakoht, 10 Peedu linnus, 11 Unipiha linnus ja linnuseasula, 12 Suure-Kambja asulakoht, 13 Paali kalme, 14 Päidla asulakoht, 15 Kaarna asulakoht, 16 Otepää linnus, 17 Rõuge linnus ja linnuseasula, 18 Venevere asulakoht, 19 Olustvere asulakoht, 20 Kobruvere asulakoht, 21 Mustivere asulakoht, 22 Viljandi Männimäe asulakoht, 23 Vooru linnus, 24 Tõrva Tantsumäe linnus, 25 Valgjärve järveasula.

Küünetäketega savinõukild Verilaske I asulakohalt TÜ 4.

  • Fookuses | Euroopa Liidu infokeskus
  • RAHVASTERÄNNUAEG, EELVIIKINGIAEG JA VIIKINGIAEG EESTIS - PDF Free Download
  •  - Получите удовольствие, профессор.
  • Можно ли ему доверять.

Täkkeornamendiga savinõukild Unipiha linnuseasulast AI Slaavipärase kedrakeraamika rühmade 1 ja 2 levik Eestis: 1 Raasiku kalme, 2 Jõuga kääbaskalmistu, 3 Kuningaküla kääbaskalmistu, 4 Rahivere asulakoht, 5 Kudina asulakoht, 6 Raatvere kalmistu, 7 Sääritsa asulakoht, 8 Savastvere asulakoht, 9 Lahepera kalmistu, 10 Õvi kalmistu, 11 Tartu linnus ja asula, 12 Reola asulakoht, 13 Lindora kääbaskalmistu, 14 Siksälä kalmistu, 15 Kuude kalme.

Puitkonks Valgjärve järveasulast AI 45; foto: A. Tuluskivi Lindora kääbaskalmistust AI 9; Schmiedehelmjn 8: 1. Riivluku võti Rõuge linnuseasulast AI Ilmandu II põllujäänuste idapoolne osa Lang et al.

Eesti maakonnad Rahvasterännuaja kinnismuististe levik Eestis. Eelviikingiaja kinnismuististe levik Eestis.

Radiosüsinikudateeringud I at teise poole põllujäänustest. Võhma Tandemäe põllujäänused Lang a, jn Rauast adratera Tartu linnuselt TM A 7.

Main navigation

Peamiste koduloomade luufragmentide osakaal mõnes linnuses ja asulas. Õngekonksud ja lant Rõuge linnuselt 1 ja asulast 2 3 AI ; ; Radiosüsinikudateeringud viikingiaja rauasulatuskohtadelt.

Raatvere rauasulatusahjud Lavi b, jn 5.

Tõdva rauasulatuskoht Kiudsoo et al. Arvatavasti keraamika põletamise käigus purunenud ja kokku sulanud savinõude killud Iru linnuseasulast AI ; foto: A. Luust uisk Pada linnuseasulast alt- ja külgvaates AI Lubjakivist valuvormipoolmikud Unipiha 1Rõuge 2 ja Kuusalu 3 linnuselt ning valuvormipoolmiku toorik 4 Rõuge linnuselt AI ; ; 2; Juveliirihaamer Rõuge linnuselt AI Putkkirves Kirimäe põletusmatusest AI Voolmed Kirimäe põletusmatusest AI Kivist värtnakedra katke Ala-Pika asulakohalt TÜ Oletatav kivist värtnakedra toorik Rõuge linnuseasulast AI Õmblusnõel Rõuge linnuseasulast AI Savist kangasviht Pada linnuseasulast AI Oletatavad kudumismõõgad Pada linnuseasulast AI ; A: Viisuluda Rõuge linnuseasulast AI Erinevat tüüpi pronksist ambsõled: 1 lihtsa valatud nõelahoidjaga Kirimäe põletusmatusest, 2 tähekujulise jalaga Tõrma Reinapi kalmest, 3 labidakujulise jalaga Paali I aardest AI 5; 8; Sümmeetriline sõlg Iru linnuselt 7.

RAHVASTERÄNNUAEG, EELVIIKINGIAEG JA VIIKINGIAEG EESTIS

Rullotstega rauast 1 2 ja pronksist 3 4 hoburaudsõled Paluküla peitleiust 1Pada linnuseasulast 2 3 ja Lahepera kalmistust 4 AI 13; ; ; ÕES I Eelviikingi- ja viikingiaegsed ehtenõelad 1 4 pronksist, 5 6 rauast : 1 ornamentimata kolmnurkpeaga nõel Leina kalmest, 2 lihtsa ornamendiga kolmnurkpeanõelad Mäla kalmest, Kult Cloor kaubandussusteem lehtornamendiga kolmnurkpeanõela katke, juhuleid Mihkli kihelkonnast, 4 Saaremaa tüüpi nõela katke, juhuleid Saaremaalt Kõigustest, 5 kargukujuline nõel Ojaveski kalmest, 6 pronkstraadist mässinguga karjasekeppnõel Kurna IA kalmest AI ; AI K 2: 1, 4; AI 18; ÕES 1; AM A 34; Pronksist rinnakee koos kaksikristpeanõeltega Raatvere kalmistust AI Seenekujulise peaga pronksist ehtenõel Saaremaalt Kõruselt AI Kult Cloor kaubandussusteem rinnanõelad Pada linnuseasulast AI Öötla pronksehete Suuremate aktsiaoptsioonide valtimine AM A Pronksist rinnakee koos kaksikristpeaga ehtenõeltega Lahepera kalmistust ÕES 1.

Pronksist keekandjad Kirimäe põletusmatusest 1Pühaste peitleiust 2 3Rahu kalmest 4 ja Kõola kalmest 5 AI 14; 2 3; 35; Pronkstraadist spiraaliga rõngas Lihula kalmest AM A Essu kuldaare AM 87; foto: E.

Pronkskuljus Lahepera kalmistust ÕES Kopra kontsluust ripats Otepää linnusest AI I Vaheliti ulatuvate lamedate otstega hõbekaelavõrud Hummuli peitleiust AI Vaheliti ulatuvate lamedate otste ja trapetsikujuliste ripatsitega pronkskaelavõru Tartust Tähtvere mõisa põllult ÕES Sadulotsaga hõbekaelavõru Loosi aardest AI 1. Käku kalmest leitud pronksist liitkaelavõru rekonstruktsioon Mägitahv 1. Pronksist prillspiraalsõrmused Unipiha linnuselt 1 ja Pühaste peitleiust 2 AI ; Hõbetatud pronkspannal Proosa kivivarekalmest TLM Viisnurkne kaheosaline pronkspannal Kõrveküla kalmest AI Pronksist 1, 3 ja hõbedast 2 kullatud naastud Proosa kivivarekalmest TLM ; ; Kullatud hõbenaast Ojaveski kalmest AM A Rauast varrasahelik koos tulusrauaga Lahepera kalmistust ÕES Agraffnupud Proosa kivivarekalmest TLM 8; 90; 81; ; 15; 33; Pronksspiraalkaunistus Raatvere kalmistult leitud sõba otsal AI Tinulised Pühaste peitleiust AI Võitlusnuga koos tupega Laadjala laibamatusest Aspelinnr Pika putkega kisuline odaots Lihula kalmest Mandeljn Lühike kisuline odaots Virumaalt Simunast AI 4.

Angoo Harjumaalt Sõrve kalmest AI Valjarihma katke Kult Cloor kaubandussusteem kalmistult ÕES Sadulajaluse katke, juhuleid Saaremaalt AI K