Pikaajalised sidusruhmade valikud,

Dame Viviani jaoks oli ebaõnnestumise uks peamisi põhjusi ärimudeli puudumine. Juhtkond ei ole üksuse omanik, vaid ettevõtte nimel tegutsev esindaja.

Kuidas labiraakimisi tootajate aktsiaoptsioonide ule

Uussisserändajad ja nende kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks Uussisserändajad ja nende kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks Pikaajalised sidusruhmade valikud Kaldur Lõppenud projektidProjektidRänneSotsiaalne ühtekuuluvus Uuringu eesmärgiks on läbi siht- ja sidusrühma uuringu, teiste riikide heade praktikate ja sekundaarallikate analüüsi koostada ettepanekud sisserännet toetava tugisüsteemi kujundamiseks Eestis.

Uuringu keskmes on uussisserändajad ja nende kohanemine Eestis.

MBS-i kaubandusstrateegiad

Lisaks keskendume analüüsi käigus uussisserändajatele tugiteenuste pakkujate hindamisele — kas ja milliseid teenuseid neile Eestis täna pakutakse? Uuring vastab kahele peamisele uurimisküsimusele: Milline on kõige optimaalsem ja soodsam sisserände tugiteenuste süsteem Eestis ning millistest komponentidest peaks see koosnema?

Ross Stock Options

Kuidas peaks olema korraldatud sisserände tugiteenuste rahastamine avaliku, era ja kolmanda sektori vahel? Uuringu eesmärgi täitmiseks: analüüsitakse sügavuti teiste riikide häid praktikaid riigile oluliste sihtrühmade migratsiooni tugisüsteemi loomiseks ja nende riiki ümberasumise soodustamiseks.

mckinsey toetab sidusrühmade kapitalismi

Uuringu tulemused on sisendiks nii majandus- rände- integratsiooni- kõrghariduse- teadus- õigus- kui ka siseturvalisuse poliitikate kujundamisele. Samuti plaanitakse neid rakendada olemasolevate tugiteenuste ning -võrgustike edasi arendamisel.

Binaarsed valikud on usaldusvaarsed

Projekti algatajad on Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Justiitsministeerium.