Maailma Kaubandusorganisatsioon 10 Trading System WTO eelised.

Opositsiooniline Demokraatlik Partei vaidlustas Members shall not maintain, resort to, or revert to any measures of the kind which have been required to be converted into ordinary customs duties1, except as otherwise provided for in Article 5 and Annex 5. Kaasa arvatakse toetused nii üleriigilisel kui ka kohalikul tasandil.

Eespool loetletu ei piira sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu tootehõlmatust. Omamaised toetusmeetmed, mille suhtes taotletakse vähendamiskohustustest vabastamist, peavad vastama põhinõudele, et neil puudub üldse või on vähesel määral kaubandust kahjustav mõju või mõju tootmisele.

Järelikult peavad kõik meetmed, mille suhtes taotletakse vabastamist, vastama järgmistele põhikriteeriumidele: a kõnesolev toetus kaasa arvatud valitsuse saamatajäänud tulu antakse eelarveliste valitsusprogrammide kaudu, mis ei sisalda ülekandeid tarbijatelt, b kõnesolev toetus ei mõju hinnatoetuse andmisena tootjale, pluss allpool kirjeldatud poliitikapõhised kriteeriumid ja tingimused. Üldteenused Seda liiki poliitika hõlmab kulutusi või saamatajäänud tulu programmidele, mis pakuvad teenuseid või eeliseid põllumajandusele või maakogukonnale.

Sinna ei kuulu otsemaksed tootjatele või töötlejatele. Kõigil juhtudel tuleb kulutused suunata üksnes kapitaalehituste varustamiseks või rajamiseks, siia hulka ei saa Wiki FX valikud talurajatiste subsideeritud varustamist, kui need ei ole seotud üldkasutatava kommunaalteenuste võrguga.

See ei või hõlmata sisendite või tegevuskulude subsiidiume ega kasutajate soodustasu. Riigivaru loomine toiduainetega kindlustamiseks5 Kulutused või saamatajäänud tulu seoses toodete varude kogumise ja hoidmisega, mis moodustavad riigi õigusaktidega määratud toiduainetega kindlustamise programmi lahutamatu osa. See võib hõlmata riigiabi toodete eraviisilise ladustamise kui sellise programmi osa tarbeks.

Varude hulk ja kogumine peab vastama varem kindlaksmääratud eesmärgile, mis on seotud ainult toiduainetega kindlustamisega. Varude kogumis- ja jaotamisprotsessi finantseerimine peab olema selgesti arusaadav.

Riik ostab toiduaineid antud ajal kehtivate turuhindadega ja müük toiduainetega kindlustamise varudest ei toimu madalama hinnaga, kui on vastava kvaliteediga kõnesoleva toote antud ajal kehtiv siseturuhind. Omamaine toiduabi6 Kulutused või saamatajäänud tulu seoses omamaise toiduabi andmisega puudust kannatavatele elanikkonnakihtidele. Toiduabi saamise õigus tuleb kindlaks teha selgete kriteeriumide põhjal, mis on seotud toitmiseesmärkidega. Sellist abi antakse abivajajatele toiduainete otsese jaotamisena või niisuguste vahendite andmisena õigustatud saajatele, mis võimaldab neil osta toitu turu- või subsideeritud hinnaga.

ETTEKANNE Doha vooru hindamine pärast Hongkongis toimunud WTO ministrite konverentsi - A/

Riik ostab toiduaineid kehtivate turuhindadega ning abi finantseerimine ja haldamine peab olema selgesti arusaadav. Otsemaksed tootjatele Otsemaksete või saamatajäänud tulu, kaasa arvatud naturaalmaksed kaudu Maailma Kaubandusorganisatsioon 10 Trading System WTO eelised antav abi, mille puhul taotletakse vähendamiskohustusest vabastamist, peab vastama eespool punktis 1 esitatud põhikriteeriumidele ja allpool punktides 6—13 esitatud erikriteeriumidele, mis kehtivad üksikute otsemakse liikide puhul.

Kui vähendamisest vabastamist taotletakse mõne muu olemasoleva või uut liiki otsemakse puhul, mida ei ole määratletud punktides 6—13, siis peab see vastama lisaks punktis 1 mainitud üldkriteeriumidele ja punkti 6 kriteeriumidele b—e.

Seostamata Maailma Kaubandusorganisatsioon 10 Trading System WTO eelised a Selliste maksete saamise õigus määratakse kindlaks selgete kriteeriumide alusel, nagu sissetulek, tootja- või maaomanikustaatus, tootmistegurite kasutamine või tootmistase määratletud ja fikseeritud baasperioodil. Igal nendele tingimustele vastaval Maailma Kaubandusorganisatsioon 10 Trading System WTO eelised on õigus saada selliseid makseid. Tootjate pensioniprogrammide kaudu antav strukturaalse kohanemise toetus a Selliste maksete saamise õigus määratakse kindlaks selgete kriteeriumide abil programmides, mille eesmärk on hõlbustada turustuskõlblike põllumajandussaaduste tootmisega tegelevate isikute siirdumist pensionile või mittepõllumajanduslikele tegevusaladele.

Tootmisvahendite vähendamise programmide kaudu antav strukturaalse kohanemise Maailma Kaubandusorganisatsioon 10 Trading System WTO eelised a Selliste maksete saamise õigus määratakse kindlaks selgete kriteeriumide abil programmides, mille eesmärk on kõrvaldada maa või teised vahendid, kaasa arvatud kariloomad, turustatavate põllumajandussaaduste tootmisest.

Maailma Kaubandusorganisatsioon 10 Trading System WTO eelised

Investeeringuabi kaudu antav strukturaalse kohanemise toetus a Selliste maksete saamise õigus määratakse kindlaks selgete kriteeriumide abil riiklikes programmides, mille eesmärk on abistada tootjate tegevuse rahalist või füüsilist ümberstruktureerimist reageeringuna struktuurilise halvemuse objektiivsele ilmnemisele.

Selliste programmidega hõlmatuse õigus võib põhineda ka põllumajandusmaa taaserastamise selgelt määratletud riiklikul programmil. Keskkonnaprogrammidel põhinevad maksed a Selliste maksete saamise õigus määratakse selgelt määratletud riikliku keskkonna- või looduskaitseprogrammi osana ning see sõltub valitsusprogrammist tulenevate eritingimuste täitmisest, kaasa arvatud tootmismeetodite ja sisenditega seotud tingimused. Piirkondlikel toetusprogrammidel põhinevad maksed a Selliste maksete saamise õigus piirdub ebasoodsate piirkondade tootjatega.

Iga selline piirkond peab olema selgelt määratud ja piiritletud geograafiline ala, millel on määratletud majandus- ja haldusidentiteet ja mida peetakse ebasoodsaks seaduses või määrustes selgelt väljendatud erapooletute ja objektiivsete kriteeriumide alusel, mis näitavad, et piirkonna raskused tulenevad enamast kui ajutistest asjaoludest.

Artikli 6 sätete kohaselt arvutatakse toetuse liitmäär tooteomaselt iga põllumajandusliku põhisaaduse puhul, millele antakse turuhinnatoetust, vabastamata otsemakseid või muid subsiidiume, mis ei ole vabastatud vähendamiskohustusest muud vabastamata tegutsemisviisid.

Tootega seostamatu toetus summeeritakse üheks tootega seostamatu toetuse liitmääraks rahalise koguväärtusena. Lõike 1 alusel antavad subsiidiumid hõlmavad valitsuse ja riigiasutuste nii eelarvelisi väljamakseid kui ka saamatajäänud tulu. Kaasa arvatakse toetused nii üleriigilisel kui ka kohalikul tasandil.

Toetuse liitmäärast arvatakse maha tootjate Forex Trade vs Cryptography saab u toesti raha teenida makstud põllumajanduslikud erimaksud ja -lõivud.

Allpool kirjeldatud meetodil arvutatud baasperioodi toetuse liitmäär moodustab omamaise toetuse vähendamiskohustuse rakendamise baastaseme. Igale põllumajanduslikule põhisaadusele kehtestatakse spetsiifiline toetuse liitmäär, mis on väljendatud rahalise koguväärtusena.

Это ловушка.

Kõnealuse põllumajandusliku põhisaaduse toetuse liitmäär arvutatakse nii lähedasena esmamüügi tasemele kui võimalik. Põllumajandustöötlejatele suunatud meetmed lisatakse sel määral, mil need meetmed soodustavad põllumajanduslike põhisaaduste tootjaid. Turuhinnatoetus: turuhinnatoetus arvutatakse fikseeritud väliskontrollhinna ja kehtestatud kindla hinna vahena, mis korrutatakse toodangu kogusega, millele on õigus kehtestada kindlat hinda. Selle vahe säilitamiseks tehtavaid eelarvelisi makseid, näiteks varude soetamise ja ladustamise kulusid, ei arvata toetuse liitmäära hulka.

Fikseeritud väliskontrollhind põhineb aastatel — ja on baasperioodil üldiselt kõnealuse põllumajandusliku põhisaaduse keskmine f. Vajaduse korral võib fikseeritud kontrollhinda korrigeerida vastavalt kvaliteedierinevustele. Vabastamata otsemaksed: hinnavahest sõltuvaid otsemakseid arvutatakse fikseeritud väliskontrollhinna ja kehtestatud kindla hinna vahena, mis korrutatakse toodangu kogusega, millele on õigus kehtestada kindlat hinda, või kasutades eelarvelisi väljamakseid.

Fikseeritud kontrollhind põhineb aastatel — ja on üldiselt tegelik hind, mida kasutatakse maksete määra kindlaksmääramisel. Vabastamata otsemaksete mõõtmisel, mis põhinevad muudel teguritel kui hind, kasutatakse eelarvelisi väljamakseid. Muud vabastamata meetmed, kaasa arvatud sisendite subsiidiumid ja teised meetmed, nagu turustamiskulutuste Avalikult avalikustamata teave meetmed: selliste meetmete väärtus arvutatakse riigieelarvest tehtud väljamaksete abil või kui eelarveliste väljamaksete kasutamine ei kajasta kõnesolevat subsiidiumi täies ulatuses, siis on subsiidiumi arvutamise aluseks subsideeritud kauba või teenuse hinna ja samalaadse kauba või teenuse tüüpilise turuhinna vahe, mis on korrutatud kauba või teenuse kogusega.

Artikli 6 sätete kohaselt arvutatakse toetuse ekvivalentmäär kõigi põllumajanduslike põhisaaduste puhul, mille turuhinda toetatakse lisa 3 määratluse kohaselt, kuid mille toetuse liitmäära seda komponenti ei ole võimalik arvutada.

Selliste saaduste puhul sisaldab omamaise toetuse vähendamiskohustuste rakendamisel kasutatav baastase toetuse ekvivalentmäärana väljendatud turuhinnatoetuse komponenti punkti 2 alusel ja kõiki vabastamata otsemakseid ja muid vabastamata toetusi, mille väärtus määratakse punkti 3 alusel.

Maailma Kaubandusorganisatsioon 10 Trading System WTO eelised

Kaasa arvatakse nii üleriigilisel kui ka kohalikul tasandil antav toetus. Punktis 1 sätestatud toetuse ekvivalentmäärad arvutatakse tooteomaselt nii lähedasena esmamüügile kui võimalik iga põllumajandusliku põhisaaduse puhul, millele antakse turuhinnatoetust ja mille turuhinnatoetuse komponenti toetuse liitmääras ei ole võimalik arvutada.

Selliste põllumajanduslike põhisaaduste puhul saadakse turuhinnatoetuse ekvivalentmäär, kasutades kehtestatud jäika hinda ja toodangu kogust, millele on õigus kehtestada jäika hinda, või kui see ei ole võimalik, kasutatakse tootjahinna säilitamiseks kasutatud eelarvelisi väljamakseid.

Kui punkti 1 alla kuuluvad põllumajanduslikud põhisaadused saavad vabastamata otsemakseid või mõnda muud tooteomast subsiidiumi, mis ei ole vabastatud vähendamiskohustusest, on nende meetmete toetuse ekvivalentmäära arvutamise aluseks vastava toetuse liitmäära komponentide arvutused määratletud lisa 3 punktides 10— Kõnealuse põllumajandusliku põhisaaduse toetuse ekvivalentmäär arvutatakse subsiidiumi suuruse alusel nii lähedasena esmamüügile kui võimalik.

Põllumajandustöötlejatele suunatud meetmed arvatakse kaasa sel määral, mil need meetmed soodustavad põllumajanduslike põhisaaduste tootjaid. Tootjate poolt makstud põllumajanduslikud erimaksud ja -lõivud vähendavad vastava summa võrra toetuse ekvivalentmäära.

Rakendusperioodi iga aasta alguses võib liige lõpetada erirežiimi kohaldamise tähistatud saaduste suhtes, järgides punkti 6 sätteid. Seejärel säilitatakse käesoleva valemi põhjal rakendusperioodi viimasel aastal saadud minimaalsete turulepääsuvõimaluste tase kõnesoleva liikme loendis.

Maailma Kaubandusorganisatsioon 10 Trading System WTO eelised

Kõik läbirääkimised küsimustes, kas punkti 1 alusel kehtestatud erirežiimi võib jätkata pärast rakendusperioodi lõppu, tuleb lõpetada rakendusperioodi jooksul käesoleva lepingu artiklis 20 sätestatud läbirääkimiste osana, võttes arvesse kaubandusväliseid aspekte. Kui punktis 3 mainitud läbirääkimiste tulemusel lepitakse kokku, et liige võib jätkata erirežiimi kohaldamist, peab see liige pakkuma vastuvõetavaid lisakontsessioone, mis määratakse kindlaks nende läbirääkimiste käigus.

Kui rakendusperioodi lõppedes erirežiimi ei jätkata, rakendab kõnealune liige punkti 6 sätteid.

Maailma Kaubandusorganisatsioon 10 Trading System WTO eelised

Tähistatud saaduste suhtes säilitatavad piirimeetmed, mis ei ole tavalised tollimaksud, alluvad artikli 4 lõike 2 sätetele alates selle aasta algusest, kui lõpeb erirežiimi kohaldamine.

Need tollimaksud kehtestatakse tariifiekvivalentide põhjal, mida arvutatakse vastavalt järgnevas alalisas toodud juhistele. B osa 7. Pärast seda säilitatakse selle valemi põhjal kümnendaks aastaks saadud minimaalsete turulepääsuvõimaluste tase kõnesoleva arengumaaliikme loendis; b käesoleva lepingu alusel on teistele toodetele antud asjakohased turulepääsuvõimalused. Kõik läbirääkimised küsimuses, kas punkti 7 kohast erirežiimi saab jätkata pärast kümnendat aastat alates rakendusperioodi algusest, tuleb alustada ja lõpetada kümnenda aasta jooksul alates rakendusperioodi algusest.

Kui punktis 8 mainitud läbirääkimiste tulemusel lepitakse kokku, et liige võib jätkata erirežiimi rakendamist, peab see liige pakkuma vastuvõetavaid lisakontsessioone, mis määratakse kindlaks nende läbirääkimiste käigus.

Kui punkti 7 alusel rakendatud erirežiimi ei jätkata pärast kümnendat aastat alates rakendusperioodi algusest, alluvad kõnesolevad saadused tavalistele tollimaksudele, mis kehtestatakse tariifiekvivalendi alusel, mis arvutatakse järgneva alalisa juhiste kohaselt ja mis seotakse kõnesoleva liikmesriigi loendis.

Muudel juhtudel kehtivad punkti 6 sätted, nagu neid on teisendatud asjassepuutuva eri- ja diferentseeritud režiimiga, mida võimaldatakse arengumaaliikmetele käesoleva lepingu alusel. Lisa 5 alalisa Käesoleva lisa punktides 6 ja 10 määratletud eriotstarbeliste tariifiekvivalentide arvutamise juhised 1.

Väärtus- või teatud tollimääradena väljendatud tariifiekvivalentide arvutamine toimub selgust tagaval viisil, kasutades sise- ja välishindade tegelikku vahet. Kasutatakse aastate — andmeid.

David Ricardo Ettekujutus mitut sõltumatut riiki hõlmavast vabakaubanduslikust süsteemist pärineb algelisel kujul

Välishind on üldiselt importijamaa tegelik keskmine c. Kui keskmine c. Välishinnad konverteeritakse üldiselt omamaisesse vääringusse, kasutades sama ajavahemiku hinnaandmeid ja aastakeskmist turuvahetuskurssi.

Sisehind on üldiselt siseturul valitsev tüüpiline hulgihind või hinnanguline hind, kui piisavad andmed ei ole kättesaadavad. Vajaduse korral võib algseid tariifiekvivalente kvaliteedi- või sordierinevuste arvessevõtmiseks kohandada, kasutades selleks sobivat koefitsienti. Kui käesolevate juhiste põhjal arvutatud tariifiekvivalent on negatiivne või madalam kui kehtiv seotud määr, siis võib algse tariifiekvivalendi kehtestada sama suure kui kehtiv seotud määr või kõnesolevale tootele tehtud riiklike pakkumiste põhjal.

Kui tariifiekvivalendi taset, mis oleks saadud eespool esitatud juhiste põhjal, korrigeeritakse, peab kõnesolev liige taotluse korral pakkuma kõik võimalused konsultatsioonideks, mille eesmärk on läbi rääkida sobivate lahenduste üle.

See peab olema pärast kasutuselevõttu avalikult täpsustatud ja kättesaadav sel määral, et teised liikmed saaksid hinnata võimalikku lisatollimaksu.

Navigeerimismenüü

Article 2. Product Coverage This Agreement applies to the products listed in Annex 1 to this Agreement, hereinafter referred to as agricultural products. Part II Article 3.

THE CURRENT RELEVANCE OF THE MULTINATIONAL TRADING SYSTEM. Odin Linardatou and Amb. Alan Wolff WTO

Incorporation of Concessions and Commitments 1. The domestic support and export subsidy commitments in Part IV of each Member's Schedule constitute commitments limiting subsidization and are hereby made an integral part of GATT Subject to the provisions of Article 6, a Member shall not provide support in favour of domestic producers in excess of the commitment levels specified in Section I of Part IV of its Schedule.

Subject to the provisions of paragraphs 2 b and 4 of Article 9, a Member shall not provide export subsidies listed in paragraph 1 of Article 9 in respect of the agricultural products or groups of products specified in Section II of Part IV of its Schedule in excess of the budgetary outlay and quantity commitment levels specified therein and shall not provide such subsidies in respect of any agricultural product not specified in that Section of its Schedule.

Eespool loetletu ei piira sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu tootehõlmatust. Omamaised toetusmeetmed, mille suhtes taotletakse vähendamiskohustustest vabastamist, peavad vastama põhinõudele, et neil puudub üldse või on vähesel määral kaubandust kahjustav mõju või mõju tootmisele. Järelikult peavad kõik meetmed, mille suhtes taotletakse vabastamist, vastama järgmistele põhikriteeriumidele: a kõnesolev toetus kaasa arvatud valitsuse saamatajäänud tulu antakse eelarveliste valitsusprogrammide kaudu, mis ei sisalda ülekandeid tarbijatelt, b kõnesolev toetus ei mõju hinnatoetuse andmisena tootjale, pluss allpool kirjeldatud poliitikapõhised kriteeriumid ja tingimused. Üldteenused Seda liiki poliitika hõlmab kulutusi või saamatajäänud tulu programmidele, mis pakuvad teenuseid või eeliseid põllumajandusele või maakogukonnale. Sinna ei kuulu otsemaksed tootjatele või töötlejatele.

Part III Article 4. Market Access 1. Market access concessions contained in Schedules relate to bindings and reductions of tariffs, and to other market access commitments as specified therein.

Members shall not maintain, resort to, or revert to any measures of the kind which have been required to be converted into ordinary customs duties1, except as otherwise provided for in Article 5 and Annex 5. Article 5. Special Safeguard Provisions 1. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 b of Article II of GATTany Member may take recourse to the provisions of paragraphs 4 and 5 below in connection with the importation of an agricultural product, in respect of which measures referred to in paragraph 2 of Article 4 of this Agreement have been converted into an ordinary customs duty and which is designated in its Schedule with the symbol "SSG" as being the subject of a concession in respect of which the provisions of this Article may be invoked, if: a the volume of imports of that product entering the customs territory of the Member granting the concession during any year exceeds a trigger level which relates to the existing market access opportunity as set out in paragraph 4; or, but not concurrently: b the price at which imports of that product may enter the customs territory of the Member granting the concession, as determined on the basis of the c.

Imports under current and minimum access commitments established as part of a concession referred to in paragraph 1 above shall be counted for the purpose of determining the volume of imports required for invoking the provisions of subparagraph 1 a and paragraph 4, but imports under such commitments shall not be affected by any additional duty imposed under either subparagraph 1 a and paragraph 4 or subparagraph 1 b and paragraph 5 below. Any supplies of the product in question which were en route on the basis of a contract settled before the additional duty is imposed under subparagraph 1 a and paragraph 4 shall be exempted from any such additional duty, provided that they may be counted in the volume of imports of the product in question during the following year for the purposes of triggering the provisions of subparagraph 1 a in that year.

Any additional duty imposed under subparagraph 1 a shall only be maintained until the end of the year in which it has been imposed, and may only be levied at a level which shall not exceed one third of the level of the ordinary customs duty in effect in the year in which the action is taken. The trigger level shall be set according to the following schedule based on market access opportunities defined as imports as a percentage of the corresponding domestic consumption3 during the three preceding years for which data are available: a where such market access opportunities for a product are less than or equal to 10 per cent, the base trigger level shall equal per cent; b where such market access opportunities for a product are greater than 10 per cent but less than or equal to 30 per cent, the base trigger level shall equal per cent; c where such market access opportunities for a product are greater than 30 per cent, the base trigger level shall equal per cent.

In all cases the additional duty may be imposed in any year where the absolute volume of imports of the product concerned entering the customs territory of the Member granting the concession exceeds the sum of x the base trigger level set SP500 Trading strateegia above multiplied by the average quantity of imports during the three preceding years for which data are available and y the absolute volume change in domestic consumption of the product concerned in the most recent year for which data are available compared to the preceding year, provided that the trigger level shall not be less than per cent of Maailma Kaubandusorganisatsioon 10 Trading System WTO eelised average quantity of imports in x above.

The additional duty imposed under subparagraph 1 b shall be set according to the following schedule: a if the difference between the c.

Maailma Kaubandusorganisatsioon 10 Trading System WTO eelised

For perishable and seasonal products, the conditions set out above shall be applied Butterfly levik aktsiatesse such a manner as to take account of the specific characteristics of such products. In particular, shorter time periods under subparagraph 1 a and paragraph 4 may be used in reference to the corresponding periods in the base period and different reference prices for different periods may be used under subparagraph 1 b.