Uhine kauplemissusteem Shanghai. Tõlge 'abroad' – Sõnastik eesti-Inglise | Glosbe

EurLex-2 The competent authority shall ensure that the provisions of this regulation are applied on its territory, regarding all actions carried out on its territory, and those actions carried out abroad relating to instruments admitted to trading on a regulated market, for which a request for admission to trading on such market has been made, or which are traded on an MTF or OTF operating, within its territory. Kui lühiajalise rahastamise summa oli suurem kui krediidiliini piirmäär, suurendas komisjon olemasoleva krediidiliini summat eksportivate tootjate tegelikult kasutatud summa võrra, mis ületas seda krediidilimiiti. Valitsusel on õigus nimetada ametisse ja vabastada ametist äriühingu kõrgema tasandi juhte. Järeldus Eespool esitatut arvesse võttes järeldas komisjon, et klaasfilamentkiu tootmisharu sai soodustingimustel laenudena jätkuvalt subsiidiume.

Selle kohtuotsuse punktis 25 näitas Euroopa Kohus ära tegurid, mida siseriiklik kohus võib selle paiga kindlaksmääramisel arvesse võtta, eelkõige asjaolu, et töötajal on selles riigis kontor, kust ta oma tööd tööandjale korraldab või kuhu ta pärast iga töölähetust välisriiki naasis. Eurlex A state can raise its taxes only up to a certain level before the money begins to go abroad and the revenues dwindle. Riik saab tõsta makse ainult teatud tasemeni, millest alates hakkab raha liikuma välismaale ja riigi tulud hakkavad kahanema.

EurLex-2 It is also a matter of reaffirming, as has been indicated, the free and voluntary nature of donation as a more effective way of combating organ trafficking and transplantation tourism and thus, of stopping rich patients from going abroad - to China, for example - to receive a transplant.

Ja nagu öeldud, on küsimus ka veendumuses, et vaba ja vabatahtlik elundidoonorlus on tõhus relv elunditega kaubitsemise ja elunditurismi vastu ning see peatab rikaste patsientide voolu välisriikidesse, näiteks Hiina, siirikelundite järele.

EurLex-2 b What did some branch offices say about those from abroad who serve in the branch territory? EurLex-2 Transparent information provided to consumers could not only assist them in the decision as to how to use their mobile devices while travelling abroad both within and outside the Unionbut could also assist them in the choice between roaming providers.

Tarbijatele edastatav läbipaistev teave aitaks neil otsustada, kuidas kasutada oma mobiilseadmeid välisriigis nii liidus kui ka väljaspool liitu reisides, ning Uhine kauplemissusteem Shanghai võiks sellisest teabest olla kasu rändlusteenuse osutaja valimisel.

EurLex-2 Every association and foundation within the meaning of Paragraph 1 1 must, within 15 days, give notice of the fact Uhine kauplemissusteem Shanghai it has become an organisation in receipt of support from abroad where Uhine kauplemissusteem Shanghai amount of support it has received in the year in question comes to double the amount stipulated in Paragraph 6 1 b of the [Pmt] Law.

Iga § 1 lõike 1 tähenduses ühing või sihtasutus teatab 15 päeva jooksul enda ümberkujundamisest välismaist abi saavaks organisatsiooniks, kui vaatlusalusel aastal saadud abi summa ulatub kahekordse [Pmt] seaduse § 6 lõike 1 punktis b kindlaks määratud summani.

Lihtotsing

Eurlex These printing works 20 have sales offices specialising in customer services abroad which offer up-to-the-minute advice and support for specific agreements and orders. Neil trükikodadel 20 on müügiosakonnad, mis spetsialiseeruvad klientide teenindamisele välismaal ning Bursa Malaisia ??kauplemissusteem ajakohast nõustamist ja tuge konkreetsetele lepingutele ja tellimustele.

Nagu punktis 3. Seega kinnitatakse otsusega nr 40, et pankadel on sooduslaenude andmise näol tegemist valitsusasutuste volitustega. Soodusrahastamine: laenud 82 Varasemates uurimistes ja eeskätt klaaskiust kanga juhtumi uurimises leidis komisjon, et kõik valimisse kuuluvad eksportivate tootjate kontsernid said Komisjon leidis, et seda soodusrahastamist tuleks käsitada tasakaalustatava subsiidiumina, sest esinevad nii rahaline toetus, eksportivate tootjate kasu kui ka konkreetsus. Seega, kuna vastupidise kohta teave puudub, arvas komisjon, et selle juhtumi järeldusi saab kohaldada ka käesolevale juhtumile.

EurLex-2 foreign exchange authorisation in case of Czech residents for acceptance of financial credits from foreign subjects, direct capital investment abroad, acquisition of Mis on alfa turundusstrateegia estate abroad and purchases of foreign securities.

Tšehhi residentide valuutavahetusluba finantskrediidi saamiseks välissubjektidelt, otsesteks kapitaliinvesteeringuteks välismaal, kinnisvara omandamiseks välismaal ja välisväärtpaberite ostmiseks.

EurLex-2 The nonresident percentage share of the equity is to be paid for with funds emanating from abroad. Mitteresidendist omakapitali protsentuaalne osa tuleb tasuda välismaalt pärinevatest summadest.

Euroopa ettevõtete vabatahtlik liiduga liitumine ning komisjoni toetus oma meetmete ja vahendite piires tugevdavad ettevõtete sotsiaalse vastutuse arengut Euroopas ja sellest Uhine kauplemissusteem Shanghai.

EurLex-2 The competent authority shall ensure that the provisions of this regulation are applied on its territory, regarding all actions carried out on its territory, and those actions carried out abroad relating to instruments admitted to trading on a regulated market, for which a request for admission to trading on such market has been made, or which are traded on an MTF or OTF operating, within its territory.

Pädev asutus tagab käesoleva määruse sätete kohaldamise Uhine kauplemissusteem Shanghai territooriumil, võttes arvesse kõiki tema territooriumil teostatavaid tegevusi ja välisriigis teostatavaid tegevusi, mis on seotud instrumentidega, millega on lubatud kaubelda reguleeritud turul ja mille kohta on esitatud taotlus sellisel turul kauplemise loa saamiseks või millega kaubeldakse tema territooriumil tegutsevas mitmepoolses kauplemissüsteemis või organiseeritud kauplemissüsteemis.

EurLex-2 the patient, having decided to receive treatment abroad rather than an adequate treatment in the home State, does not get coverage for the costs of treatment abroad to the same extent as the treatment offered in the home State would have cost? Kuid erinevalt kõneteenuste rändlusest ja SMSi rändlusteenustest valitsevad jaemüügi tasandil konkurentsipiirangud, kuna rändlusklientidel on alternatiivseid võimalusi välismaal andmesideteenuste kasutamiseks ilma numbritega seotud piiranguteta, nagu näiteks avalik traadita juurdepääs internetile.