Ulikooli strateegia tootab, Language switcher

Seosed riiklike strateegiate ja arengukavadega. Oleme partneriks meedia- ja kultuurivaldkonna ettevõtetele uurides nende strateegilisi väljakutseid üleilmsetel turgudel. Kujundame ülikoolis kakskeelse info- ja töökeskkonna ning toetame mitteakadeemiliste töötajate suutlikkust olla tulemuslik rahvusvahelises töökeskkonnas. Viimased uurimused keskenduvad ettevõtete investeerimisstrateegiatele, sealhulgas pikaajalist majanduskasvu tagavate teadus- ning arendustegevuse investeeringutele ning neid mõjutavatele teguritele. Arengukava muudetakse vastavalt vajadusele. Suurendame ühiskonna meediapädevust koolitades ka valdkonna õpetajaid.

Oleme nii üksikisikuna kui kollektiivina vastutavad oma töö ja tulemuste eest.

TÜ e-õppe strateegia 2006-2010

Usume, et parima tulemuse saame patsiente ja nende lähedasi igakülgselt kaasates. Kestmise ja arengu tagame vaid siis, kui kõik kontserni ettevõtted on majanduslikult jätkusuutlikud. Muutused tegevuskeskkonnas: väljakutsed ja arengusuunad Lähima aastakümne jooksul saavad toimuma olulised muutused Tartu Ülikooli Kliinikumi teenindada olevas elanikkonnas ja kliinikumis endas.

Osade teguritega tuleb aktiivselt kohanduda, et mitte jääda jalgu loomulikule arengule ja teisi protsesse juhtida haigetele parimas suunas.

Strateegiline juhtimine

Merle Erikson on avaldanud üle 70 publikatsiooni ning osalenud kümnetes rahvusvahelistes ja Eestisisestes uurimisprojektides. Tema peamised uurimisvaldkonnad on rahvusvaheline, EL-i ja Eesti tööõigus ning EL-i sotsiaalpoliitika.

FX Quantum kaubandusstrateegiad

Nele Leosk on nõustanud kõrgemaid riigiametnikke avaliku sektori reformi ja e-valitsemise küsimustes enam kui kahekümnes riigis, tal on ulatuslik riigireformide ja e-valitsemise programmide hindamiskogemus erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides.

Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute vanemteadur, IT mõju-uuringute keskus Mihkel Solvak on tehnoloogiauurija CITIS tegeleb Eesti e-teenuste poolt genereeritud suurandmete baasil uute andmepõhiste e-teenuste prototüüpimise ja väljatöötlemisega, kasutades erinevaid statistilise analüüsi ja masinõppe meetodeid. Mihkel on tegelenud e-teenuste, eriti e-valimiste, mõju uurimisega ning keskendub viimasel ajal reaalajas toimivate käitumist ennustavate teenuste loomisega.

Valikud ebastabiilsed aktsiad

Kadri Männasoo Tallinna Tehnikaülikool, majandusprofessor Kadri Männasoo on TTÜ Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor, kellel on teadusuuringute ja õppetöö kõrval laialdasi praktilisi töökogemusi majandusanalüüsi valdkonnas Swedbankist ja Eesti Pangast.

Viimased uurimused keskenduvad ettevõtete investeerimisstrateegiatele, sealhulgas pikaajalist majanduskasvu tagavate teadus- ning arendustegevuse investeeringutele ning neid mõjutavatele teguritele. Ta õpetab Tartu Ülikoolis ökonomeetriat ja poliitikameetmete mõju hindamise meetodeid.

Aastatel — oli ta Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik. Ta on Eesti Panga juures tegutseva eelarvenõukogu liige ja Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva võrdsete võimaluste nõukoja liige.

Raul Eamets Tartu Ülikool, majandusprofessor Raul Eamets on Eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ning makroökonoomika professor. Raul Eamets on paljude kodumaiste ja rahvusvaheliste uuringute ja analüüside autorina panustanud Eesti tööturu, migratsioonipoliitika ja hariduspoliitika aruteludesse.

Näiteks juhib ta koos prof Tammaruga praegu 3-aastast projekti RITA-ränne ning panustas ka Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku projekti tööjõu pikaajalise pakkumise eeluuringu juhina. Samuti osales ta aktiivselt Euroopa teadusliku ja tehnoloogilise koostöö programmi COST virtuaaltöö dünaamika meetmes. Lisaks ILO tarbeks koostatud arvukatele avaldamata töödokumentidele on tema töid avaldatud eelretsenseeritud teadusväljaandes Work Organisation, Labour and Globalisation ning Palgrave Macmillani kirjastuse väljaantavas raamatuseerias Dynamics of Virtual Work.

Kaire Holtsi peamisteks uurimisvaldkondadeks on töö muutuv olemus, digitöö ehk virtuaaltöö ning digitehnoloogiate roll tööprotsesside ümberkujunemisel.

Kaasatud eksperdid

Tallinna Ülikool, demograafiakeskuse juhtivteadur Allan Puur on Eesti rahvastikuteadlane ja Tallinna Ülikooli demograafiakeskuse juhtivteadur. Ta oli Eesti eesmärk on hoida inimeste tervist, arendada inimesekeskseid terviseteenuseid integreeritult sotsiaalkaitsesüsteemiga ning kasutada ressursse säästlikult ja optimaalselt.

Ka liikumine ja loovus toetavad sotsiaalset sidusust, vaimsust ja positiivseid väärtushinnanguid ühiskonnas. Panustame tervet elulaadi, heaolu ja jätkusuutlikku mõtteviisi väärtustavate hoiakute kujundamisse Eesti ühiskonnas ning e-teenuste eripära arvestava ühiskonnakorralduse loomisesse ja rakendamisse.

Oleme oma tegevustega partneriks tõenduspõhiste eluviisi, keskkonnakorralduslike ja ökosüsteemipõhiste soovituste väljatöötamisel.

Strateegia

Lõimime sotsiaal-ja käitumisteaduste, isikuteeninduse, tervise ja heaolu, hariduse ning loodus- ja keskkonnateaduste õppe- ja teadussuundi, et arendada tervet ja jätkusuutlikku eluviisi puudutavaid interdistsiplinaarseid kompetentse.

Kujundame välja jätkusuutlikud interdistsiplinaarsed uuringud käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse ning loodus- ja terviseteaduste instituudi teadusprojektide raames.

Integreerime tervise, liikumise ja säästva arengu teemad õpetajahariduse õppekavadesse ning arendame sihtrühma kaasamise ja infokommunikatsioonitehnoloogia kompetentse. Õpetame tervise ja jätkusuutlikkuse fookusvaldkonnas loodus- käitumis- sotsiaal- ja terviseteaduslikke aineid ning koolitame interdistsiplinaarsete kompetentsidega kõrgetasemelisi eksperte.

Kujundame välja loodus- ja käitumisteaduste jätkusuutlikud doktoriõppekavad. Arendame loodusteaduste ja tehnoloogiavaldkonna ainete õpetamise didaktikat ja populariseerime õpetaja kutset.

Euroopa Liidu Läänemere strateegia

Uudsete teadusväljundite saamiseks kasutame käitumisteaduste uuringutes ka loodusteaduslikke analüüsimeetodeid. Pikaajalise tegevuse planeerimiseks töötame välja keskkonnaressursside ja ökosüsteemide teenuste jätkusuutliku kasutamise strateegiad.

Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor Erik Terk, Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor, sama ülikooli rahvusvaheliste suhete ja tulevikuseire uurimissuuna projektijuht. Erik Terk on tuleviku-uuringute käivitajaid Eestis, juhtis pikka aega iseseisvat uurimiskeskust, Eesti Tuleviku-uuringute Instituuti. Arenguseire Keskust konsulteerib ta eelkõige tulevikustsenaariumide koostamise ja kasutamise metodoloogiliste küsimuste ja geoökonoomilise problemaatika osas. Ta on Eesti ettevõtja, ühiskonna- ja riigitegelane, poliitika ja majanduse, sh transiidi ja transpordi ekspert.

Arendame metoodikaid ja teenuseid, millega toetada terviseteadlikku ning jätkusuutlikku käitumist haridussüsteemis, töökohal ja kogukonnas. Teeme tervisekäitumise, inimeste liikumis- ja tegevusvõime ning ravimuda ja mudaravi uuringuid ja rakendame tulemusi ettevõtluses.

Fookusvaldkondi arendame lähtuvalt ülikooli tegevuspõhimõtetest, mis on interdistsiplinaarsus, rahvusvahelisus ning nõudlikkus ja jätkusuutlikkus. Haridussüsteemil on oluline roll, et toetada ühiskondlikku kohanemisprotsessi. Tõhus haridus võimaldab ühiskonna liikmetel võtta vastutust ja olla aktiivne kodanik. Hariduse ees on mitu ülesannet: ühelt poolt nõuab ühiskonna suurenev digitaliseerumine uusi oskusi ning üleilmastumise kaudu seisame silmitsi üha keerukamate probleemidega, teisalt seab demograafiline olukord meile uusi raskusi. Kiired muutused ühiskonnas ja tööturul esitavad uusi nõudeid ka haridussüsteemile.

Regionaalarengu toetamiseks kaasame Haapsalu kolledži õppetöösse, sh rakendusuuringutesse, ning partnereid avalikust sektorist ja ettevõtlusest. Oleme eeskujuks terve ja säästva mõtteviisi rakendamisel ka ülikooli enda töö- ja õppekorralduses. Nüüdisaegset ühiskonda iseloomustab üha suurem komplekssus, aga ka määramatus, fragmentaarsus, vastastiksõltuvus ja hargmaistumine.

Valikud Trade Tellimus Service

Selle on tinginud rahvastiku muutused, muutuv elustiil ja väärtused, digitaliseerumine ning riigi, poliitika ja valitsemise teisenemine. Muutustega kohanemine eeldab poliitika, valitsemise, institutsioonide, kogukondade ja õigussüsteemi uuenemist ning innovatiivseid sotsiaal-majanduslikke ettevõtlusvorme ja sotsiaalkaitse meetmeid.

Ülikool on hinnatud koostööpartner riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

Aitame kaasa teaduspõhisele poliitikakujundamisele ning pakume paremate otsuste tegemiseks uudseid analüüsi- ja uurimismeetodeid ning nendel põhinevat sisendit.

Mõtestame uuenevaid ühiskondlikke protsesse ja toetame Selleks ühendame riigiteadused, rahvusvahelised suhted, õigusteaduse, sotsioloogia, sotsiaalkaitse ja demograafia valdkonna teadmised. Tugevdame ühiskonna, valitsemise, demokraatia ja õigussüsteemi arengut mõtestavaid interdistsiplinaarseid ja probleemikeskseid uurimissuundasid ning uuendame ja mitmekesistame neid toetavaid uurimismetodoloogiad.

Toetame avatud valitsemise praktikate juurdumist riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil ning pakume teaduspõhiseid ja innovaatilisi lahendusi avalikule teenistusele, poliitikutele, õiguspraktikutele, ettevõtetele, vabaühendustele ja kodanikele sotsiaalne ja poliitiline innovatsioon. Rahvastiku arengust lähtuvate probleemide lahendamiseks arendame tuumdemograafia kompetentsi.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kontserni strateegia on koostatud erinevate kliiniliste erialade ja tugiteenistuste koostöös selleks, et tagada kliinikumi pikaajaliste eesmärkide saavutamine ja selleks vajalike muutuste juhtimine.

Töötame välja uusi ennetus- ja sekkumisviise perekondade ning inimeste toimetuleku ja heaolu tagamiseks. Tugevdame interdistsiplinaarset inimarengut väärtustavat teadmispotentsiaali ülikoolis, väärtustades nii distsipliinipõhist kui ka interdistsiplinaarset koostööd kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Panustame sotsiaalteaduste eestikeelse õppekirjanduse ja terminivara korrastamisse ning uuendamisse. Ülikooli ühiskondliku mõju suurendamiseks võtame eestvedaja rolli fookusvaldkonnaga seotud ühiskondlikes debattides ning tagame teadustulemuste kommunikatsiooni ühiskonnas.

Toetame ülikooli kujunemist avatud valitsemise eeskujuks. IV Tallinna Ülikooli tegevuspõhimõtted Ülikooli strateegilise eesmärgi toetamiseks oleme määratlenud läbivad tegevuspõhimõtted, mis lähtuvad ülikooli prioriteetidest ja arengusuundumustest.

Nii toetavad fookusvaldkondade väljaarendamist järgmised läbivad tegevuspõhimõtted. Ülikooli senised tegevused ja tulemused loovad eeldused, et saavutada erialadevahelisusega uuenduslikku ja ühiskonnale olulist mõju.

Seetõttu toetub ülikool targa eluviisi eestvedamisel oma tegevuses interdistsiplinaarsuse põhimõttele. Targa eluviisi eestvedajana pakub ülikool teadus- arendus- ja loometegevuses ühiskondlikele probleemidele interdistsiplinaarseid lahendusi ning populariseerib neid huvigruppide ja partnerite hulgas.

Õppetegevuses seame eesmärgiks üldpädevuste ja praktiliste oskuste arendamise, mis saavutatakse õppekavaarenduse, lõpetajate digipädevuste kujundamise, ainekursuste seostamise ja lõimimise ning õpingute praktilisuse suurendamise abil.