Ulikooli ari inkubaator strateegia.

Muuhulgas teeme testtoote valmimist toetavad vajalikud tugiteenused ja rahastuse laialdasemalt kättesaadavaks ning kiirendame kohaliku ingelinvesteeringute turu arengut, toetame juhtimiskompetentside kaasamist ja kasvatamist start-up'ides ning tugisüsteemides. Innovatsiooni- ja ettevõtluspoliitika rakendussüsteem. Kvantitatiivne analüüs 9 selgitas välja majandussektorid, mis on Eestis suuremat lisandväärtust, eksporti ja tööhõivet loovad. Jätkusuutlike ettevõtete pealekasvu tagamisel kannavad võtmerolli maakondlikud arenduskeskused, mille rolliks saab ettevõtjate nõustamine ja vajadusel ka finantstoe pakkumine alustamisel ning esmaste IKT-lahenduste kasutuselevõtul nt tarkvara valikuks. Menetluse kestus peab seniselt 3 aastalt oluliselt lühenema ning senisest suurem osakaal võlausaldajate nõuetest peab saama menetluse käigus rahuldatud. Yasmine Khater Äri- ja turundusstrateeg, psühholoog ja TEDx-i kõneleja Äriturunduse strateeg ja juht, kellel on üle 12 aasta kogemusi.

Mis juhtub ettevõtte käibe ja kasumiga, kui tooteid tihti ei osteta? Millised muutused toimuvad ärimudeliga? Kui palju on valmis tarbijad maksma? Toote eluea pikendamise parimad praktikad Oleme külla kutsunud oma teadmisi jagama Joel Kotsjuba, kes on tegev strateegiline disainer, aidates ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel arendada oma äri läbi kasutajakeskse ja süsteemse toote-teenusearenduse protsessi.

VisioonEesmärgidFookusedTegevussuunadJuhtimine Sihtrühmad Kui eelpool kirjeldasime kasvualadel põhinevaid fookuseid, siis selles alapeatükis toome välja strateegia fookused sihtgruppide osas — ettevõtted, kes moodustavad Eesti majanduse mõjukeskme ja panustavad enim strateegiliste eesmärkide saavutamisse. Sihtgrupipõhise lähenemise aluseks on EAS-i läbiviidud kliendianalüüs, mis jaotab täna Eestis tegutsevad ettevõtted nelja suurde rühma: suurkliendid, võtmekliendid, kasvukliendid ja piirkondlikud kliendid vt.

Ulikooli ari inkubaator strateegia

Nii piirkondlike kui kasvuklientide puhul eristatakse alajaotusena ka alustavaid ja tegutsevaid ettevõtteid. Strateegia sihtrühmade jaotus koos tegevussuundadega Nimetatud kliendigrupid hõlmavad endas kogu tänast ettevõtlusmaastikku. Kolm esimest gruppi orienteeruvalt ettevõttega moodustavad olulise osa Eesti ekspordist ja lisandväärtusest ja nende potentsiaalne panus strateegia üldeesmärgi ja alaeesmärkide saavutamisse on suurim.

Seetõttu on strateegia sihiks positiivselt mõjutada vt. Peamiseks kriteeriumiks on ekspordi müügitulu, mis peab olema suurem kui 30 miljonit eurot aastas — selle kriteeriumi ületab täna ca 30 ettevõtet.

Account Options

Nendele ettevõtetele pakume eelkõige äriteenuseid ja äridiplomaatilist tuge välisturgudele sisenemiseks ja seal tegutsemiseks. Samuti pöörame tähelepanu tarneahela arendusele ning strateegilisse koostöösse teiste ettevõtete ja ülikoolidega.

Võtmekliendid - edasipürgivad ettevõtted, millel on kas suur ekspordi müügitulu või Eesti keskmist taset ületav lisandväärtus. Nende ekspordimüügitulu peab ületama 1,25 miljonit eurot või lisandväärtus töötaja kohta olema suurem kui 25 eurot aastas — selliseid ettevõtteid on ligikaudu Võtmeklientide puhul keskendume nii arendusevõimekuse tugevdamisele, strateegiliste partnerlussuhete väljaarendamisele kui turunduskompetentside suurendamisele koos personaalse toega välisesindustes.

Kasvukliendid - ambitsioonikad alustavad ja kiireltkasvavad ettevõtted. Selliseid ettevõtteid on täna ligi Kasvuklientide puhul pöörame tähelepanu nii teadmiste soetamisele ja arendustegevusele kui turuinfo jagamisele ja abile kontaktide loomisel. Kuigi ettevõtluse kasvustrateegia teravik on suunatud eelkõige kolmele esimesele sihtgrupile, on oluline jätkusuutlike ettevõtete pealekasvu tagamine.

Seetõttu on piirkondlike ettevõtjate 15kes moodustavad oma arvukuses valdava osa Eesti ettevõtjatest, arengu soodustamine olulisel kohal ka ettevõtluse kasvustrateegias.

 1. Parem Kripovaliut Invest 2021. aastal
 2. Kui sul on idee, mida tahaksid inkubaatoris edasi arendada, täida lihtne kandideerimisvorm SIIN.
 3. Me panustame sinna läbi väikeste, kuid oluliste valikute ning tõstame pidevalt nii enda kui teiste teadlikkust.
 4. Suure potentsiaaliga tegevusalad nn kasvuvaldkonnad Suure potentsiaaliga ettevõtete grupid Peatükis käsitleme järgemööda mõlemat spetsialiseerumist, selgitades nende alusloogikat ja ellurakendamist.
 5. Голос был странный, какой-то сдавленный: - Adonde file.
 6. Trace Trade Control ja Ekspert susteemid ELis
 7. Она пробовала снова и снова, но массивная плита никак не реагировала.

Eelkõige panustavad antud kliendigrupile nagu ka teistele kliendigruppidele kõik konkurentsipositsiooni tegevused, samuti on sihtgrupile kasutamiseks avatud finantsinstrumendid.

Jätkusuutlike ettevõtjate sõltumata ettevõtja suurusest või asukohast pealekasvu ning arengu soodustamiseks mõeldud tegevused kajastuvad ärimudeli peatükis. Piirkondlikud ettevõtjad moodustavad arvukuselt suurima segmendi Eesti ettevõtjaskonnast ning neil on kanda ka märkimisväärne roll tööhõives ning sotsiaalsetele ja regionaalsetele väljakutsetele vastamises.

Arendustegevustes kannavad üht võtmerollidest maakondlikud arenduskeskusedmille ülesandeks on ettevõtjate nõustamine ja vajadusel ka finantstoe pakkumine äritegevuse alustamisel. Samuti saavad neist ühed peamised regionaalarengu strateegia ettevõtlusalaste eesmärkide elluviijad, mille meetmete sisu loomisesse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium panustab.

VisioonEesmärgidFookusedTegevussuunadJuhtimine 7.

 • CL Trading strateegiad
 • Uhine kauplemissusteem Shanghai

Tegevussuunad ja alaeesmärgid Strateegia tegevussuunad koos alaeesmärkidega koondavad endas eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi Rõhutamaks strateegia ettevõtjakesksust, oleme tegevussuundade kujundamisel aluseks võtnud ettevõtte äriplaani loogika: ärimudel, arendustegevus, tootmine, müük ja turundus ning konkurentsipositsioon.

Selline lähenemine võimaldab paremini adresseerida ettevõtte ärimudeli erinevaid koostisosi ja nende spetsiifilistele väljakutsetele paremini vastata. Ülevaatlikkuse huvides oleme nimetatud valdkonnad jaganud neljaks suureks tegevussuunaks vt.

Joonis 5. Strateegia tegevussuunad ettevõtte äriplaani loogika alusel. Strateegia tegevuste planeerimisel lähtume kolmest põhimõttest: Strateegiline kliendihaldus — tugevdame riigi rolli ettevõtete strateegilise planeerimise võimekuse tõstmisel Ettevõtte arendamine — asetame toetuspoliitika keskmesse projekti rahastamise asemel tegevuste põhjaliku analüüsi, planeerimise ja rakendamise Vähem otsetoetusi ja rohkem finantsinstrumente — üleminek turupõhisele toetussüsteemile, näiteks finantsinstrumentide ja riskikapitali lahenduste abil ning teenuseid osaliselt tasuliseks muutes Seejuures on eesmärgiks toetuste ja teenuste pakkumisel keskenduda majanduskasvu enim panustavate ettevõtete gruppidele vt.

Strateegia tegevussuunad ettevõtte äriplaani loogika alusel Järgnevalt on iga tegevusvaldkonna all lühidalt kirjeldatud tänaseid väljakutseid ja seda, kuidas neile vastata plaanime.

Ulikooli ari inkubaator strateegia

Samuti oleme igale tegevussuunale seadnud konkreetse eesmärgi ning mõõdikud oma tegevuse edukuse hindamiseks. Ettevõtlusaktiivsuse määra poolest oleme endaga sarnaste riikide keskmisega võrreldaval tasemel.

Varase faasi ettevõtete ellujäämismäär on aga Eestis võrdlusgruppide keskmistest oluliselt madalam. Ülejäänud kaks kolmandikku on teinud selle otsuse sundolukorras ehk ettevõtlusega alustamine oli ainus võimalus elatise teenimiseks.

Eesti ettevõtete juhtimisvõimekus on madal ning planeerimishorisont lühike: Eesti ettevõttete juhtimine on ühetaoline ning vähe pööratakse tähelepanu valdkondlikule eripärale ja ettevõtte suurusele.

Paljudes ettevõtetes täidab tegevjuht nii ekspordi- turundus- kui ka disainijuhi ülesandeid.

Maailma mõistes kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste on vaja, et ettevõte liiguks väärtusahelas kõrgemale positsioonile. Eriti suur probleem on Eesti ettevõtete suutmatus töötada välja globaalselt edukaid brände. Ehkki ettevõtted on teadvustanud planeerimise vajadust, tehakse valdavalt siiski lühiajalisi plaane. Samuti on madal ettevõtete võimekus sektorispetsiifiliste juhtimispraktikate rakendamisel.

Seejuures aitame kaasa huvi tekitamisele innovatsiooni vastu.

Ulikooli ari inkubaator strateegia

Jätkusuutlike ettevõtete pealekasvu tagamisel kannavad võtmerolli maakondlikud arenduskeskused, mille rolliks saab ettevõtjate nõustamine ja vajadusel ka finantstoe pakkumine alustamisel ning esmaste IKT-lahenduste kasutuselevõtul nt tarkvara valikuks. Toetame globaalselt edukate brändide väljatöötamist, pakkudes ettevõtjatele koolitusi ja praktikume tootedisaini, tootmisprotsesside ja väärtusahela juhtimise valdkonnas. See on ühtviisi oluline nii alustavates kui ka juba tegutsevates ettevõtetes, et nad püsiks muutuvates oludes konkurentsivõimelisena.

Ettevõtluse integreerimine teistesse õppeainetesse, uute mänguliste ja interaktiivsete metoodikate väljatöötamise soodustamine sh reaalainete õpetamisel ning ettevõtjate suurem kaasatus õppeprotsessi. Seejuures pööratakse eraldi tähelepanu IKT lahenduste kasutamise võimalustele ja sellest sündivale kasule.

Sissejuhatus

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga soodustame ka ülikoolidest ja teadusasutustest väljakasvavate spin-off'ide arengut, aitame tõsta juhtimiskvaliteeti: toetame kogenud rahvusvaheliste koolitajate ja edukate ettevõtjate Eestisse toomist, kes omavad nii sektorispetsiifilisi kui ka juhtimisalaseid süvateadmisi.

Valdkondlikult soodustame ettevõtete rahvusvahelistumisele ning ekspordile suunatud koolitusi ja konsultatsioone ning ettevõtluspraktikate levikut valdkonna juhtivates ettevõtetes. Ettevõtete võimekuste ja ettevõtlusteadlikkuse kasvatamine Suurendame ettevõtete juhtumis- ning arendusvõimekust läbi ettevõtete teadlikkuse tõstmise ja uute teadmiste pakkumise.

Suuname oma tegevused peamiselt kasvu- ja võtmeklientidele kolmes valdkonnas: ärimudel ja juhtimine tootearendus kaasaegne tootmisjuhtimine Aitame ettevõtetel arendada ja kaasajastada oma ärimudelid läbi kaasaegsete seisukohtade ja praktiliste kogemuste levitamise ning juhtide vastavate oskuste arendamine.

Ole kursis põnevate innovatsiooniuudistega

Tegeleme strateegilise juhtimise võimekuse arendamisega läbi koolituste eeskätt tootmisettevõtete hulgas. Kasvuklientide juures on kõige olulisem teadmiste ning arendusvõimekuse suurendamine. Suuname ettevõtjaid otsima võimalusi oma toote täiustamiseks ja arendamiseks läbi innovatsiooni, IT ja disaini parema kasutamise kaudu.

Aitame kaasa oma kauba- ja tootemargi arendamisele. Samuti peame oluliseks tootmiskorralduse täiustamise ja tootmisjuhtide arendamisalaseid tegevusi.

Eesti ettevõtluse kasvustrateegia

Sel viisil tagame tootmisjuhtide sihipärase arendamise. Tähtis on tutvustada tootmisettevõtetele kaasaegseid tootmise infosüsteeme, mis aitavad ettevõtetel efektiivsemaks muutuda.

Peame oluliseks tärkava ettevõtlushuvi kasvatamist ja juhtimist ettevõtte tekkeni. Seepärast viib EAS läbi peamiselt laiale auditooriumile suunatud ettevõtlusega alustamise populariseerimise üritusi nagu Ajujaht ja ettevõtlusnädal. Eesti ettevõtted toodavad efektiivselt kõrge lisandväärtusega tooteid ja pakuvad innovaatilisi teenuseid.

Lisaks eelnevale on Armin kirjutanud mitmeid raamatuid.

Mentorid - Loomeinkubaator : Loomeinkubaator

Armin toob algatustele lähemale ettevõtjate mõtteviisi. Gunnar Toomemets Gunnar Toomemetsal on pikaajaline kogemus Swedbankist meeskondade juhtimisest, müügi- ja teenindusstrateegiate loomisest ja eesmärkide saavutamisest. Gunnar on Eesti Mentorite Koja üks loojatest ja vedajatest.

Abigbo Mbaise (Ahia ndu) bouche.ee

Ta on olnud mentoriks nii ettevõtete kui ka vabaühenduste juhtidele. Gunnari sooviks on, et innovaatilised ja ühiskonna arengu jaoks mõeldud lahendused keskenduksid erinevate sektorite koostööle. Heikki Källu Investeerimisfirma Oaklins partner Heikki Källu on pikaajalise pangaduskogemusega professionaal, kes ehitas üles Hansapanga analüüsiüksuse ja oli hilisemalt üks investeerimispanga LHV ja Gild Bankers partneritest.

Heikki on nõustanud mitmeid Eesti suuremaid ühinemis- ja ülevõtmistehinguid. Vabasektoris oli Heikki üks esimesi investoreid tänaseks tegevuse lõpetanud Re-Habi keskuse juures aastal Ta on suure äri- ja tootejuhtimise kogemusega, olles ühtlasi olnud ka konsultandiks tehnoloogiavaldkonna start-up'idele.

Vabasektoris on Karla nõustanud kogenud organsatsioone nagu Noored Kooli ja Teeme Ära maailmakoristuse meeskonda, alustavatest organisatsioonidest ka Topsiringi. Katriin Jüriska mentor ja ärinõustaja Katriin oli Uuskasutuskeskuse tegevjuht aastatel Tal on kogemus sotsiaalse ettevõtte pankrotist väljatoomisest ning ehitamisest 10 poe ja üle 1 miljoni eurose käibega sotsiaalseks ettevõtteks.

Varasemalt on Katriin tegutsenud toitlustussektoris, olles Hetkel tegutseb ta mentori ja ärinôustajana. Tema meeskonnas töötab ligi 50 inimest. Keit omab tugevat kogemust sotsiaalsete ettevõtete juhtimisel, ennetusprogrammidest käivitamisel ja läbiviimisel. Tal on arvestatav kogemus jätkusuutlikku ja mitmekesise rahastusmudeliga organisatsiooni ülesehitamisel, mõju hindamise mudeli disainimisel ja läbiviimisel, avaliku sektori ja erasektori koostöö korraldamisel.

Keit on olnud ka varasemalt NULA inkubaatoris osalevatele algatustele mentoriks. Olulise osa tema igapäevatööst moodustab koostöö partneritega era- riigi ja kolmandast sektorist. Eelnevalt töötas Kristi Ameerika Ühendriikides rahvusvahelist teadmiste vahetust toetavas mittetulundusühingus Institute of International Education.

Kristi alustas seal Hubert H. Humphrey stipendiumiprogrammi praktikandina ning lõpetas asedirektori kohusetäitjana.

 • Binaarsed variandid 90 Tapsus
 • Binaarsed valikud ilma teie panuseta
 • Inkubatsioon — NULA ühiskondlike algatuste inkubaator
 • Sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopol

Varasemalt on ta töötanud Regionaalministri büroo juhatajana ning Reformierakonnas, omades seega äärmiselt mitmekülgseid kogemusi ja teadmisi. Kristina Udras Personaliettevõtte Fontes konsultant Kristina on kogenud personalinõustaja, kelle igapäevatööks on klientide nõustamine ja toetamine palgauuringus osalemisel ja rahulolu-uuringute läbiviimisel.

Tema huviks on organisatsiooni tugevuste ja arenguvõimaluste kaardistamine.