Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia

Vt ka säästev linnaplaneerimine. Berger ja T. Kui kahe või enama protokolliosalise vahel tekib vaidlus selle protokolli tõlgendamise või rakendamise üle, püüavad nad selle lahendada läbirääkimiste teel või muul nende enda valitud rahumeelsel viisil. Muude protokolliosaliste suhtes jõustub muudatus üheksakümnendal päeval pärast seda, kui see protokolliosaline on andnud muudatuse vastuvõtmiskirja hoiule.

Koostatud Protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid: 1. Konventsioon — Täitevorgan — konventsiooni täitevorgan, mis on asutatud konventsiooni artikli 10 lõike 1 kohaselt. Protokolliosalised — selle protokolli osalised, juhul kui kontekstist ei tulene teisiti. EMEPi geograafiline rakendusala — piirkond, mis on kindlaks määratud piiriülese õhusaaste kauglevi Püsivad orgaanilised saasteained POS — sellised orgaanilised saasteained, mis on i toksiliste omadustega, ii püsivad, iii elusorganismides akumuleeruvad, iv mis võivad õhu kaudu levida teistesse riikidesse ning sadestuda ja v tõenäoliselt avaldada märkimisväärset kahjulikku mõju inimese tervisele ja keskkonnale nii saasteallikate vahetus läheduses kui ka neist eemal.

Aine — ühest keemilisest elemendist või keemiliste elementide spetsiifilisest ühendist koosnev mateeria vorm, millesse kuuluvad elemendid on Parim Tradeni baine valik sarnaste omadustega ja satuvad keskkonda koos või b moodustavad segu, mida tavaliselt käsitletakse ühe ühendina.

Heitkogus — punkt- või hajareostusallikast õhku paisatud saasteaine kogus. Paikne allikas — paikne ehitis, Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia, mehhanism või seade, mis otseselt või kaudselt põhjustab või võib põhjustada püsivate orgaaniliste saasteainete sattumist atmosfääri. Suurte paiksete allikate kategooria — saasteallikate kategooria, mis on kantud VIII lisa nimekirja.

Uus paikne allikas — paikne allikas, mille ehitamist või olulist modifitseerimist alustatakse kaks või enam aastat i pärast selle protokolli jõustumist või ii pärast III või VIII lisas selliste muudatuste tegemist, mis sätestavad selle protokolli kehtivuse kõnesoleva paikse allika suhtes. Seda, kas ümberkorraldus on piisav või mitte, Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia pädev riigiasutus, võttes arvesse sellist faktorit nagu ümberkorralduste kasulikkus keskkonnale.

Artikkel 2.

Eesti Teadusinfosüsteem

Eesmärk Selle protokolli eesmärk on vähendada või kontrolli all hoida püsivate orgaaniliste saasteainete heitkoguseid ja lekkeid või need kõrvaldada. Artikkel 3. Põhikohustused 1. Lõikega 1 b sätestatud nõuded jõustuvad ainete suhtes nende tootmise või kasutamise lõpetamise päeval, sõltuvalt sellest, kumb päev on hilisem. Protokolliosaline peab koostama asjakohased strateegiad I, II või III lisas loetletud aineid sisaldavate veel kasutuses olevate toodete ja jäätmete kindlakstegemiseks ning võtma meetmeid, mis tagavad selliste toodete ja pärast nende muutumist jäätmeteks jäätmete hävitamise või kõrvaldamise keskkonnahoidlikul viisil.

Lõigetes 1—3 esitatud mõisteid jäätmed, kõrvaldamine Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia keskkonnahoidlik tuleb tõlgendada nii, nagu neid käsitletakse ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioonis.

Protokolliosaline: a vähendab kõigi III lisas loetletud ainete aastaseid heitkoguseid võrreldes III lisa alusel määratud baasaasta heitkoguste tasemega, võttes selles olukorras sobivaid tõhusaid meetmeid; b võtab VI lisas esitatud ajagraafikust kinni pidades kasutusele: i V lisas nimetatud suurte paiksete saasteallikate kategooriasse kuuluvas uues paikses allikas V lisa kohase parima võimaliku tehnika; ii IV lisas nimetatud kategooriasse kuuluva uue paikse saasteallika suhtes vähemalt sama ranged saasteainete sisalduse piirväärtused, kui on nimetatud IV lisas, võttes arvesse V lisa nõudeid.

Alternatiivse võimalusena võib protokolliosaline rakendada teisi heitkoguste vähendamise strateegiaid, mille abil saavutatakse heitkoguste samaväärne üldine vähenemine; iii võttes arvesse V lisa nõudeid, V lisa kohase parima võimaliku tehnika sellises suurte paiksete saasteallikate kategooriasse kuuluvas Mis variatsioon see tekitab kaubandust paikses allikas, kus see on tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas.

Alternatiivse võimalusena võib protokolliosaline rakendada teisi heitkoguste vähendamise strateegiaid, mille abil saavutatakse heitkoguste samaväärne üldine vähenemine; iv kui see on tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas, võttes arvesse V lisa nõudeid, IV lisas nimetatud kategooriasse kuuluva olemasoleva paikse saasteallika suhtes vähemalt sama ranged saasteainete sisalduse piirväärtused, nagu on nimetatud IV lisas. Alternatiivse võimalusena võib protokolliosaline rakendada teisi heitkoguste vähendamise strateegiaid, mille abil saavutatakse heitkoguste samaväärne üldine vähenemine; v lisa VII nõudeid arvestades, tõhusad abinõud liikuvatest allikatest õhku paisatavate heitkoguste vähendamiseks.

Kõigi olmesektori paiksete põletusallikate kategooriasse arvatud allikate suhtes kehtivad summaarselt lõike 5 punkti b alapunktidega i ja iii sätestatud kohustused. Protokolliosaline, kes pärast lõike 5 punkti b nõuete rakendamist ei suuda täita lõike 5 punktis a sätestatud nõudmisi mõne III lisas nimetatud aine osas, vabastatakse selle aine suhtes lõike 5 punktis a sätestatud kohustusest.

Protokolliosaline koostab III lisas loetletud ainete heitkoguste registri, peab seda ning kogub teavet I ja II lisas märgitud ainete tootmise ja müügi kohta. Protokolliosaline, kes geograafiliselt asub EMEPi rakenduspiirkonnas, peab miinimumnõudena rakendama EMEPi Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia kehtestatud asjakohaseid metoodikaid ning andmete ruumilist ja ajalist jaotust; protokolliosaline, kes geograafiliselt jääb sellest piirkonnast väljapoole, peab kasutama juhistena täitevorgani tööplaani alusel koostatud metoodikaid.

Kogutud teave edastatakse artikliga 9 sätestatud aruandlusnõuete kohaselt. Artikkel 4.

EUR-Lex Access to European Union law

Erandid 1. Artikli 3 lõiget 1 ei kohaldata nendele ainekogustele, mida kasutatakse laboratoorsetes Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia või etalonainena. Hiljemalt üheksakümmend päeva pärast lõike 2 kohast artikli 3 kohaldamata jätmist edastab protokolliosaline sekretariaadile vähemalt alljärgneva teabe: a selle aine keemiline nimetus, mille suhtes artiklit ei kohaldata; b artikli kohaldamata jätmise põhjus; c artikli kohaldamata jätmise tingimused; d artikli kohaldamata jätmise tähtaeg; e isikud või organisatsioonid, kelle suhtes artiklit ei kohaldata; f lõigete 2 a ja 2 c kohaldamata jätmise tagajärjel eeldatavalt tekkiva heitkoguse hinnatud suurus ja kui palju see heitkogus suurendab protokolliosaliste selle aine summaarset heitkogust.

Lõike 3 alusel saadud teabe teeb sekretariaat kättesaadavaks kõigile protokolliosalistele. Artikkel 5. Artikkel 6. Avalikkuse teavitamine Protokolliosaline parandab vastavuses oma õigusaktidega ja praktikaga teabe edastamist avalikkusele, sealhulgas ka nende isikute teavitamist, kes on püsivate orgaaniliste saasteainete otsesed kasutajad.

Teavitamine võib muu hulgas hõlmata järgmist: a teavet ainete ohtlikkuse, sealhulgas märgistamise ja ohu hindamise kohta; b teavet ohu vähendamise kohta; c teavet, mis aitab kaasa püsivate orgaaniliste saasteainete kasutusest kõrvaldamisele või nende kasutamise vähendamisele, sealhulgas juhul, kui see on asjakohane, teavet kompleksse kahjuritõrje, põllumajanduskultuuride kompleksse majandamise ja püsivate orgaaniliste saasteainete kasutamisest kõrvaldamise või nende kasutamise vähendamise majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede kohta; d teavet püsivate orgaaniliste saasteainete asemel kasutatavate võimalike alternatiivide kohta ning ohu kohta, mida need alternatiivid võivad põhjustada inimese tervisele ja keskkonnale; samuti teavet nende alternatiivide majandusliku ja sotsiaalse mõju kohta.

Artikkel 7. Poliitika, strateegiad, programmid, meetmed ja teave 1. Hiljemalt kuus kuud pärast selle protokolli jõustumist protokolliosalise suhtes töötab protokolliosaline välja protokollist tulenevate kohustuste täitmise strateegia, poliitika ja programmid. Protokolliosaline võib rakendada rangemaid abinõusid, kui on sätestatud selle protokolliga. Artikkel 8. Esmatähtsaks tuleks pidada nende ainete uurimist, mis tõenäoliselt esitatakse artikli 14 lõikes 6 täpsustatud korra alusel protokolli I, II või III lisa nimekirjadesse kandmiseks.

Artikkel 9. Aruandlus 1. Arvestades riigi õigusakte, mis käsitlevad äriteabe konfidentsiaalsust: a esitab protokolliosaline täitevorganis protokolliosaliste sõlmitud kokkuleppe kohaselt regulaarselt komisjoni täitevsekretäri kaudu täitevorganile selle protokolli sätete täitmiseks rakendatud abinõude aruande; b nagu EMEPi juhtivorgan on kindlaks määranud ja protokolliosalised täitevorgani koosolekul heaks kiitnud, esitab EMEPi tegevuspiirkonnas asuv protokolliosaline regulaarselt komisjoni täitevsekretäri kaudu EMEPile püsivate orgaaniliste saasteainete heitkoguste tasemete alast teavet, kasutades vähemalt EMEPi juhtivorgani täpsustatud metoodikaid ning ajalist ja ruumilist jaotust.

Geograafiliselt väljaspool EMEPi tegevuspiirkonda asuv Nadala valikute kaupleja esitab täitevorganile analoogilist teavet asjakohase nõude saamise korral.

Kõik protokolliosalised esitavad ka teavet III lisas loetletud ainete heitkoguste tasemetest Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia lisa kohaselt määratud baasaastal. Selle artikli lõikes 1 Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia nõutud teave esitatakse vastavalt aruandluse sisu ja vormi käsitlevale otsusele, mille protokolliosalised võtavad vastu täitevorgani koosolekul. Selle otsuse nõuded vaadatakse vajaduse korral uuesti läbi, et määrata kindlaks aruande sisule ja vormile esitatavad täiendavad nõuded.

EMEP edastab täitevorganile püsivate orgaaniliste saasteainete heitkoguste kauglevi ja sadestumise teabe aegsasti enne täitevorgani iga-aastast koosolekut. Artikkel Aruannete läbivaatamine täitevorgani koosolekutel 1. Protokolliosalised vaatavad konventsiooni artikli 10 lõike 2 a kohaselt täitevorgani koosolekul läbi protokolliosaliste, EMEPi ja teiste allstruktuuride esitatud teabe ning selle protokolli artiklis 11 nimetatud rakenduskomitee aruanded.

Protokolliosalised kontrollivad täitevorgani koosolekutel, milliseid edusamme on tehtud selle protokolliga seatud kohustuste täitmisel. Protokolliosalised vaatavad täitevorgani koosolekutel uuesti läbi, kas selle protokolliga seatud kohustused on piisavad ja tõhusad.

Seejuures võetakse arvesse parimat olemasolevat teadusinformatsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete heitmete sadestumise mõju kohta, tehnoloogia arengu hinnanguid, muutuvaid majandustingimusi ning heitkoguste vähendamiseks võetud kohustuste täitmist. Protokolliosalised Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia materjalide läbivaatamise korra, viisid ja aja täitevorgani koosolekul. Esimene selline ülevaade peab valmis olema hiljemalt kolm aastat pärast selle protokolli jõustumist.

Kohustuste täitmine Protokolliosaliste sellest protokollist tulenevate kohustuste täitmist kontrollitakse regulaarselt. Asjakohased ülevaated koostab täitevorgani Vaidluste lahendamine 1. Kui kahe või enama protokolliosalise vahel tekib vaidlus selle protokolli tõlgendamise või rakendamise üle, püüavad nad selle lahendada läbirääkimiste teel või Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia nende enda valitud rahumeelsel viisil.

Vaidluses osalevad protokolliosalised teavitavad vaidlusküsimusest täitevorganit.

EU-OSHA tesaurus

Selle protokolli ratifitseerimisel, vastuvõtmisel, kinnitamisel, sellega ühinemisel või ükskõik mis ajal pärast seda võib protokolliosaline, kes ei kuulu piirkonna majanduskoostöö organisatsiooni, teatada protokolli hoidjale kirjalikus dokumendis, et ta tunnistab protokolli tõlgendamist või kohaldamist käsitleva vaidluse korral üht või 100 populaarne binaarne valikud kahest järgmisest vaidluse lahendamise viisist ipso facto kohustuslikuna ning peab seda ilma erileppeta kohustuslikuks ka protokolliosalise suhtes, kes on võtnud endale samasuguse kohustuse: a vaidlusküsimuse andmine Rahvusvahelisse Kohtusse või b vaidlusküsimuse andmine vahekohtusse korra kohaselt, mille protokolliosalised võtavad täitevorgani koosolekul vastu nii kiiresti kui võimalik vahekohut käsitleva lisana.

Protokolliosaline, kes kuulub piirkonna majanduskoostöö organisatsiooni, võib esitada samasuguse dokumendi vahekohtu suhtes lõikes 2 b viidatud korra kohaselt. Lõike 2 kohaselt esitatud dokument on jõus kuni see vastavalt oma sätetele aegub või veel kolm kuud pärast kirjaliku Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia esitamist hoidjale selle tühistamise kohta.

Uus sellesisuline dokument, avalduse tühistamine või aegumine ei mõjuta mingil moel Rahvusvahelises Kohtus või vahekohtus toimuvat kohtuprotsessi, välja arvatud juhul, kui vaidluses osalevad protokolliosalised lepivad kokku teisiti. Kui pärast 12 kuu möödumist ajast, mil üks protokolliosaline on teatanud vaidlusküsimuse olemasolust, ei ole protokolliosalised suutnud vaidlust lõikes Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia märgitud viisidel lahendada, pakutakse vaidlusküsimuses ükskõik kumma vaidluses osaleva protokolliosalise nõudmisel lepituse võimalust, välja arvatud juhul, kui vaidluspooled on nõustunud lõikes 2 märgitud vaidluse lahendamise viisidega.

Lõike 5 sätete täitmiseks moodustatakse lepituskomisjon. Komisjoni kuulub võrdne arv protokolliosaliste või, kui lepitatavatel protokolliosalistel on ühine huvi, ühist huvi esindava grupi määratud liikmeid, ning esimees, kelle valivad sel viisil määratud komisjoniliikmed. Komisjon töötab välja soovitusliku otsuse, mida vaidluses osalevad protokolliosalised heas usus arvestavad. Lisad Selle protokolli lisad on protokolli lahutamatud osad.

V ja VII lisa on oma olemuselt soovituslikud. Muudatused 1. Protokolliosaline võib teha ettepaneku protokolli muuta. Muudatusettepanek esitatakse kirjalikult komisjoni täitevsekretärile, kes edastab selle kõigile protokolliosalistele. Protokolliosalised arutavad muudatusettepanekut täitevorgani järgmisel koosolekul tingimusel, et täitevsekretär on muudatusettepaneku protokolliosalistele edastanud vähemalt üheksakümmend päeva enne koosolekut.

Protokolli ning I—IV, VI ja VIII lisa muudatuse võtavad täitevorgani koosolekust osavõtvad protokolliosalised vastu konsensuse alusel ning see jõustub muudatuse vastuvõtnud protokolliosaliste suhtes Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia päeval pärast seda, kui kaks kolmandikku protokolliosalistest on andnud oma vastuvõtmiskirja hoiule hoidjale. Muude protokolliosaliste suhtes jõustub muudatus üheksakümnendal päeval pärast seda, kui see protokolliosaline on andnud muudatuse vastuvõtmiskirja hoiule.

Day Trading with Weekly Options

V ja VII lisa muudatused võetakse vastu täitevorgani koosolekust osavõtvate protokolliosaliste konsensuse alusel. Üheksakümne päeva möödumisel päevast, mil komisjoni Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia edastab muudatusettepanekud kõigile protokolliosalistele, jõustuvad lisade muudatusettepanekud protokolliosaliste suhtes, kes ei ole edastanud lõike 5 kohast kirjalikku teadet hoidjale, eeldusel et vähemalt 16 protokolliosalist ei ole sellist teadet esitanud. Kõik protokolliosalised, kes ei soovi V või VII lisa muudatusi vastu võtta, teatavad sellest hoidjale kirjalikult üheksakümne päeva jooksul muudatusettepaneku vastuvõtmise teate edastamisest arvates.

Hoidja teatab viivitamata kõigile protokolliosalistele sellise teate saamisest. Protokolliosaline võib igal ajal asendada selle teate muudatusettepaneku vastuvõtmisega ning lisa muudatus jõustub selle protokolliosalise suhtes vastuvõtmiskirja hoidjale hoiule andmise päevast.

Allakirjutamine 1. Protokoll on allakirjutamiseks avatud Piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonid võivad oma pädevusse kuuluvates küsimustes teostada oma nimel õigusi ja täita kohustusi, mis selle protokolliga on määratud nende liikmesriikidele. Sellisel juhul organisatsiooni liikmesriigid oma õigusi eraldi ei teosta.

  • EU-OSHA tesaurus - Tööohutus ja töötervishoid – EU-OSHA
  • EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex
  • Prinditav versioon
  • Kaubandusvoimalused viimasel paeval
  • Koostatud
  • Sisaldab nii elusa kui eluta aine ringkäiku.

Ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine Kauplemise kupongi susteem ühinemine 1.

Protokolli peavad allakirjutanud protokolliosalised ratifitseerima, vastu võtma või kinnitama. Protokoll on alates Hoidja Ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskiri antakse hoiule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, kes täidab hoidja ülesandeid.

Jõustumine 1. Protokoll jõustub üheksakümnendal päeval pärast kuueteistkümnenda ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmist hoidjale. Artikli 15 lõikes 1 nimetatud riigi või organisatsiooni suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu või kinnitab protokolli või ühineb sellega pärast kuueteistkümnenda ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmist, jõustub protokoll üheksakümnendal päeval pärast seda, kui protokolliosaline on oma ratifitseerimis- vastuvõtmis- kinnitamis- või ühinemiskirja hoiule andnud.

Väljaastumine Pärast viie aasta möödumist päevast, mil protokoll protokolliosalise suhtes on jõustunud, võib protokolliosaline protokolli osaliste hulgast alati välja astuda, esitades hoidjale kirjaliku Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia.

Väljaastumine jõustub üheksakümne päeva möödumisel päevast, mil hoidja Oxyor Trading Modelleerimisstrateegia saanud teate, või teates täpsustatud hilisemal kuupäeval.